/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Just nu finns inga detaljplaner att lämna synpunkter på.

Detaljplaner som varit på samråd eller granskning

Här nedan visas alla detaljplaner som varit på samråd och granskning. För att se alla pågående detaljplaner i kommunen kan du kolla under rubriken "Pågående planer".

Detaljplan ska göra det möjligt att bebygga området med två flerbostadshus för trygghetsboende med sammanlagt cirka 60–65 lägenheter i sex våningsplan. Detaljplanen bekräftar även befintlig bebyggelse. 

Bild över planområdet


Här kan du se var planområdet för Igelkotten finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 22 juni - 3 augusti 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 819.5 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.9 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 1.2 MB.

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 22 juni - 3 augusti 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 747.1 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.3 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 5.3 MB.

Groddjursinventering Pdf, 3.3 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och ritningar Pdf, 803.7 kB.

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 342.5 kB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.2 MB.

Riskutredning Pdf, 1.1 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 1.8 MB.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av småhus i skogs- och vattennära läge. Detaljplanen kommer att planlägga tomter avsedda för bostadsbebyggelse nära Katrineholm

Planområdet markerat i rött i södra delen på kartan


Här kan du se var planområdet för Trolldalen Etapp 2 finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 27 april - 18 maj 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Plankarta Pdf, 404.9 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.2 MB.

Arkeologi Pdf, 6.4 MB.

Geoteknik - MUR Pdf, 4.1 MB.

Geoteknik PM Pdf, 896.3 kB.

Syftet med detaljplanen är att tillåta cirka 100 nya lägenheter i flerbostadshus samt att göra det möjligt att bygga om Claestorpsvägen.

Planområdet för detaljplanen, röd yta anger aktuellt område.


Här kan du se var planområdet för Duvestrand - södra delen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 23 juni - 25 augusti 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Pdf, 747.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 14.4 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 10 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport (MUR) Pdf, 1.8 MB.

Geoteknik - teknisk PM Pdf, 603.8 kB.

Trädinventering - PM Pdf, 420 kB.


Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Duvestrand södra.

Kommer skogsstigarna att försvinna?

Där de nya husen föreslås att stå går det en stig parallellt med gatan. Den stigen kommer inte längre att gå att använda utan i stället hänvisas man ut på den ombyggda gatan. Två passager mellan husen kommer att göra det enkelt att nå skogen och badplatsen. En stig ner mot sjön planeras att breddas och belysning kan installeras. Detaljprojektering av de nya gångbanorna har inte gjorts så exakt utformning och dragning återstår att se.

Varför planerar vi för höga lägenhetshus?

För att kunna bygga 100 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. De föreslagna husen är yteffektiva och möjliggör flera bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder. Med planförslaget möjliggör vi för många fler attraktiva boenden än om vi planerade för villor på samma yta. Nu skapas fler bostäder i sjö- och naturnära lägen och platsen kommer även i fortsättningen att kunna användas av allmänheten. Planerades det för villor i samma läge finns det en risk att platsen privatiseras och begränsar allmänhetens tillgång.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 100 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Det nya området uppskattas alstra omkring 300 fordon/dygn. Vi planerar att bygga om Claestorpsvägen för att göra den trevligare, men också trafiksäkrare med åtgärder som olika markbeläggningar, trädplanteringar och farthinder.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder.

Kommer boenden i området att störas av skugga och insyn från de nya bostäderna?

Det kommer bli mer insyn på tomterna som är närmast planområdet. Det vi har gjort i detaljplanen är att reglera så att nya bostäder har gavlar mot gatan och den befintliga bebyggelsen. Detta innebär inte lika mycket insyn som det skulle vara om långsidan vetter mot gatan. Det kommer att planteras träd längs med gatan som kan fungera som en viss avskärmning mot de nya husen. När det kommer till skuggning kommer det bli mer skugga än vad det har varit tidigare eftersom byggnaderna inte släpper igenom ljus som träden på platsen annars gör. Enligt den solstudie som har tagits fram märks den största påverkan på vintern och under eftermiddagen på vår-/höstdagjämning. Vår bedömning är att solförhållandena på sommaren kommer att vara goda och skuggor bedöms inte störa för boende i området.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig. Byggnaderna samspelar med de befintliga punkthusen i norr. Området har utformats med hänsyn till omgivning, träd sparas och naturen sträcker sig in mellan bostadshusen. Byggnader ska harmoniera med naturen genom dova kulörer och rustika och levande fasadmaterial som trä och tegel.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att byggas ett gemensamt garage i källaren under de två västra husen. Sedan möjliggörs parkering längs med gatan för de boende och gäster. De boende får vinkelräta parkeringar som ger fler platser än vad längsgående parkeringar gör. De vinkelräta parkeringarna tar lite mark i anspråk och med en ombyggnad av gatan till lågfartskaraktär tummas det inte på säkerheten.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Ja. Det kommer att finnas två passager mellan husen som allmänheten ska kunna använda. Öppnas en restaurang eller café kan platsen locka många besökare.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Vi har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade verksamheter samt skola.

Visar en flygbild av planområdet sett västerifrån


Här kan du se var planområdet för Rådmannen 3 finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 25 maj - 15 juni 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Plankarta Pdf, 723 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 167.3 kB.

Miljöteknisk undersökning från 2022, inklusive bilagor Pdf, 12 MB.

Miljöteknisk undersökning från 2016, inklusive bilagor Pdf, 6.6 MB.

Provtagningsplan för miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 6 MB.

Tillägg till miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 116 kB.

Buller- och vibrationsutredningar, inklusive bilagor Pdf, 5.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.9 MB.

Detaljerad riskbedömning Pdf, 1.7 MB.

Riskanalys avseende järnvägstrafik Pdf, 1003.7 kB.

Miljöinventering Pdf, 22.6 MB.

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 944 kB.

Plankarta Pdf, 882.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Geoteknisk undersökning - MUR Pdf, 2.5 MB.

Geoteknisk undersökning - teknisk PM Pdf, 172.1 kB.

Arkeologi Pdf, 2.5 MB.

Arkeologi - bilagor Pdf, 2.7 MB.

Länk till bullerutredning Länk till annan webbplats.

Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2023-08-23 Pdf, 1.4 MB.

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna mellan 2014-2023 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2023

Detaljplan för Stortorget, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Luvsjön etapp 4, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Duvestrand norra, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Backa, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Hvalsta gård, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2022

Detaljplan för Bie 3:3, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Heden, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2021

Detaljplan för Backa förskola Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Valla prästgård Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2020

Detaljplan för skola på Norr Pdf, 4.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Abborren Pdf, 1.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2019

Detaljplan för kvarteret Järven Pdf, 4.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa Strand Pdf, 1.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för gamla skolan i Floda Pdf, 2.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Bäverstigen Pdf, 4.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 Pdf, 5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Vitsippan Pdf, 4.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Pdf, 671.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Finntorp-Lövåsen Pdf, 5.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl. Pdf, 2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Plogen 2 m.fl. Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21 Pdf, 5.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2017

Detaljplan för del av kv. Vägskälet Pdf, 1.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Ragnars gärde Pdf, 6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Alen Pdf, 3.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 Pdf, 4.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Pantern Pdf, 5.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl. Pdf, 2.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2016

Detaljplan för Skogsborgsskolan Pdf, 10.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Åsgatan Pdf, 4 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan Pdf, 929.1 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Forssjökvarn Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2015

Detaljplan för del av kvarteret Hjorten Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4 Pdf, 5.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Pdf, 730.9 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Pionen 1 Pdf, 1.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Jägarparken Pdf, 955.4 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Pdf, 713.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hästen Pdf, 13.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.