/

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Webb-tv

Sammanträdet är öppet för allmänheten men går även att ta del av via webb-tv.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder en gång varje månad, med undantag för juli månad. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där allmänheten får ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter för att inhämta upplysningar inom kommunens ansvarsområden. Frågor får inte avse myndighetsutövning mot enskild.

En fråga ska vara skriftlig och den ska ges in till kommunfullmäktiges sekretariat senast torsdagen klockan 12 före det sammanträde vid vilket frågeställaren avser att ställa den. Sekretariatet vidarebefordrar frågan till den som ska svara. Frågeställaren bör ange vem som ska svara på frågan, men om det saknas överlämnas frågan i första hand till ansvarig nämndordförande.

En fråga ska besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Dock tas frågan upp till besvarande endast om frågeställaren är närvarande vid sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

För mer information se Arbetsordning för kommunfullmäktige - KFS 1.01.


Mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 29 ersättare. De 51 mandaten i kommunfullmäktige 2022-2026 fördelas på följande sätt: 

Mandatfördelning

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

20

Moderaterna

9

Sverigedemokraterna

8

Kristdemokraterna

4

Centerpartiet

3

Vänsterpartiet

3

Liberalerna

2

Miljöpartiet

2

Kommunfullmäktiges ordförande är Torgerd Jansson (S).

Det är kommunledningsförvaltningen som administrerar fullmäktiges sammanträden.