/

Kulturnämnden

Här finns kulturnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta kulturnämnden.

Kulturnämnden bildades hösten 2017 efter att tidigare ha varit kultur- och turistnämnden.

2024

Sammanträde den 27 februari 2024
§ nr Ärende
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Kulturnämndens årsredovisning 2023
§ 4 Kulturnämndens internkontrollrapport 2023
§ 5 Kulturnämndens internkontrollplan 2024
§ 6 Kulturnämndens uppföljning av privata utförare 2023
§ 7 Återrapportering av särskilt uppdrag - en vision för modernisering av Kulturhuset Ängeln
§ 8 Revidering av Regelverk för kulturnämndens kulturstipendium
§ 9 Förlängning av styrdokument Regelverk för kulturnämndens bidrag
§ 10 Revidering av Riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning
§ 11 Namnsättning av Luskebolsvägen
§ 12 Namnsättning av Mamsell Hannas park
§ 13 Märta Bergqvists kulturstipendium 2024
§ 14 Redovisning av delegationsbeslut
§ 15 Verksamhetsinformation
§ 16 Övrigt

Sammanträde den 23 april 2024
§ nr Ärende
§ 17 Val av justerare
§ 18 Fastställande av dagordning
§ 19 Konstutställning
§ 20 Revidering av kulturnämndens delegationsordning
§ 21 Yttrande över motion om Konst för att lyfta kranstätorternas och stadens
historia och nutid
§ 22 Information om remissvar kultursamverkansmodell
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
§ 25 Övrigt

Sammanträde den 11 juni 2024
§ nr Ärende
§ 26 Val av justerare
§ 27 Fastställande av dagordning
§ 28 Kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget
§ 29 Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
§ 30 Uppdrag att revidera namnsättningspolicy
§ 31 Yttrande över remiss av förslag om en anställningsmyndighet
§ 32 Verksamhetsinformation
§ 33 Anmälan av delegationsbeslut
§ 34 Övrigt

Sammanträde den 15 februari 2023
§ nr Ärende
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Tema - Välkommen till ny mandatperiod
§ 3 Årsredovisning 2022
§ 4 Plan med budget 2023
§ 5 Internkontrollrapport 2022
§ 6 Internkontrollplan 2023
§ 7 Uppföljning privata utförare
§ 8 Remissvar - Motion om klättervägg vid Gatstubergsväggen
§ 9 Remissvar - Platsvarumärket Katrineholm
§ 10 Bidrag studieförbund
§ 11 Märta Bergqvist - stipendium
§ 12 Redovisning av delegationsbeslut
§ 13 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 26 april 2023
§ nr Ärende
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Tema - Länsbildningsförbundet
§ 16 Utskick av remiss - Biblioteksplan 2024-2026
§ 17 Motion om fritidsgårdar på norr och Nävertorp
§ 18 Gåva från Katrineholms handel
§ 19 Öppna sammanträden för kulturnämnden
§ 20 Ändring av sammanträdesdag
§ 21 Redovisning av delegationsbeslut
§ 22 Verksamhetsinformation
§ 23 Övrigt
§ 24 Ledamotsiniativ - konst i nedlagda skolor

Sammanträde den 7 juni 2023
§ nr Ärende
§ 25 Fastställande av dagordning
§ 26 Kulturnämndens underlag till övergripande plan med budget 2024-2026
§ 27 Revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar
§ 28 Revidering av biblioteksavgifter
§ 29 Svar på motion om ett levande Köpmangatan
§ 30 Svar på ledamotsinitiativ om konst i nedlagda skolor
§ 31 Redovisning av delegationsbeslut
§ 32 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 20 september 2023
§ nr Ärende
§ 33 Fastställande av dagordning
§ 34 Delårsrapport 2023
§ 35 Remiss - idrottspolitiskt program
§ 36 Remiss - måltidspolitiskt program
§ 37 Svar på motion om kulturstrategiskt råd
§ 38 Revidering av delegationsordning
§ 39 Kulturstipendium
§ 40 Namnsättning av Piongränd och Galoppvägen
§ 41 Ledamotsinitiativ från Kristdemokreterna om att kulturskolan ska
integreras i grundskolan
§ 42 Ledamotsinitiativ från Kristdemokraterna om information om gammal ek Djulö Herrgård
§ 43 Ledamotsinitiativ från Kristdemokreterna om konst för att lyfta kranstätorternas historia
§ 44 Verksamhetsinformation
§ 45 Redovisning av delegationsbeslut
§ 46 Övrigt

Sammanträde den 6 december 2023
§ nr Ärende
§ 47 Fastställande av dagordning
§ 48 Tema - Kulturnatten
§ 49 Kulturnämndens budget 2024
§ 50 Biblioteksplan 2024-2027
§ 51 Särskilt kulturstöd 2024
§ 52 Kulturnämndens anslag till studieförbunden 2024
§ 53 Namngivningsärende
§ 54 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för kulturnämnden 2023
§ 55 Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
§ 56 Sammanträdesdagar 2024
§ 57 Redovisning av delegationsbeslut
§ 58 Verksamhetsinformation
§ 59 Övrigt

Sammanträde den 16 februari 2022
§ nr Ärende
§ 1 Utdelning av kulturstipendiet
§ 2 Tema: Hälsoåret 2022
§ 3 Kultnurnämndens årsredovisning 2021
§ 4 Internkontrollrapport 2021
§ 5 Internkontrollsplan 2022
§ 6 Märta Bergqvist stipendiet 2022
§ 7 Revidering av arkivbeskrivning
§ 8 Uppföljning av program för privata utförare
§ 9 Redovisning av delegationsbeslut
§ 10 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 27 april 2022
§ nr Ärende
§ 11 Tema: Pom & Plum
§ 12 Nämnsättning av nya vägar
§ 13 Hantering av testamente till kulturnämnden
§ 14 Månadsrapport
§ 15 Redovisning av delegationsbeslut
§ 16 Verksamhetsinformation
§ 17 Övrigt

Sammanträde den 1 juni 2022
§ nr Ärende
§ 18 Tertialrapport 2022
§ 19 Remissvar strategi för suecidprevention
§ 20 Kulturnämndens kulturstipendium 2022
§ 21 Redovisning av delegationsbeslut
§ 22 Studieresa

Sammanträde den 31 augusti 2022
§ nr Ärende
§ 23 Val av justerare
§ 24 Dagordning
§ 25 TEMA - Sommaren 2022
§ 26 Förslag till kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023
§ 27 Förslag till revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
§ 28 Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan
§ 29 Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut
§ 31 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 28 september 2022
§ nr Ärende
§ 32 TEMA - Katrineholm läser
§ 33 Delårsrapport januari till augusti 2022
§ 34 Svar på motion - fritidscheck för barn och ungdomar
§ 35 Yttrande över remiss - Aktivitetsplan Kulturplan Södermanland 2023
§ 36 Sammanträdesdagar 2023 för kulturnämnden
§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
§ 38 Information - GDPR
§ 39 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 7 december 2022
§ nr Ärende
§ 40 Fastställande av dagordning
§ 41 Tema - Kulturnatten
§ 42 Utbetalning föreningsbidrag - särskilt kulturstöd
§ 43 Namnsättning av gata på Lövåsen
§ 44 Rapport - kontroll av dataskyddsefterlevnad
§ 45 Redovisning av delegationsbeslut
§ 46 Verksamhetsinformation
§ 47 Övrigt

2021

Sammanträde den 8 december

Sammanträde den 22 september

Sammanträde den 25 augusti

Sammanträde den 2 juni

Sammanträde den 21 april - inställt

Sammanträde den 17 februari

2017

Sammanträde den 12 december 2017
§ nr Ärende
§ 1 Välkomnande av nya ledamöter
§ 2 Parentation
§ 3 Dagordning
§ 4 TEMA – Lyckliga Gatorna
§ 5 Kulturnämndens plan med budget 2018
§ 6 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020
§ 7 Sammanträdesdagar 2018 – Kulturnämnden
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut
§ 9 Övrigt
§ 10 Verksamhetsinformation
§ 11 God Jul