/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd.

Samråd är tillfällen när brukare och medborgare träffar förtroendevalda och företrädare för vård- och omsorgsförvaltningen för att diskutera hur verksamheten kan utvecklas.

Nämnden har antagit riktlinjer för samrådsorganisation Pdf, 114.1 kB..

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialog
  • Samråd med brukar- och anhörigorganisationer
  • Brukardialog

I Katrineholms finns även ett kommunalt Funktionsrättsråd och Pensionärsråd som lyder under kommunstyrelsen.

Medborgardialog

Dialog med medborgare som hålls en gång per år. Öppen för alla och ger möjlighet för exempelvis de som har frågor om hemtjänst att delta. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör.

Samråd med brukar- och anhörigorganisationer

Deltagarna träffar verksamhetschef och andra ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Brukar- och anhörigorganisationerna bjuds in två gånger per termin. Organisationerna bjuder sedan själva in medlemmar. Högst fem personer per förening kan delta. Samråd kan genomföras oftare vid behov. På samråden diskuteras verksamhetsnära frågor, men inte enskilda ärenden. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör.

Brukardialog

Brukare träffar enhetschef och förtroendevalda. Brukare som inte har möjlighet att själva föra sin talan kan representeras av företrädare (närstående, god man, förvaltare). Brukare och deras företrädare ska vara i fokus och bör vara i majoritet.
Brukardialog kan genomföras flera gånger per termin. På brukardialog diskuteras allmänna frågor som rör enheten. Frågor som gäller enskilda individer, eller som inte rör enheten, tas upp enskilt med den som ansvarar för aktuell fråga.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet för att göra kontakten med politiker lättare för brukaren. Kontaktpolitiker ansvarar att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda Länk till annan webbplats..

Boende funktionsstöd

Barbro Skogberg (S)
Göran Svenningsson (V)

Daglig verksamhet/daglig sysselsättning funk­tionsstöd

Franca Baban (S)
Åke Hillborg (KD)

Barn och ungdom, inklusive ledsagning

Reem Deeb (S)
Ewa Callhammar (L)

Hemtjänst, personlig assistans samt med­borgardialog

Johanna Karlsson (S)
Ewa Callhammar (L)

Almgården

Dan Jonsson (S)
Ann-Charlotte Olsson (C)

Dufvegården

Lennart Olsson (S)
Ylva G Karlsson (MP)

Furuliden

Vakant på grund av ombyggnad

Igelkotten

Ewa Fager (S)
Britt Gustafsson (SD)

Lövåsgårdens vårdboende och korttids­boende

Karin Frisk (S)
Zdzislaw Napiorkowski (SD)

Norrgläntan

Liza Edgélius (M)
Saud Porovic (SD)

Strandgården

Johanna Karlsson (S)
Åke Hillborg (KD)

Vallgården

Hanna Westlund (M)
Marian Loley (KD)

Yngaregården

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Ann-Charlotte Olsson (C)

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14