/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd.

Samråd är tillfällen när brukare och medborgare träffar förtroendevalda och företrädare för vård- och omsorgsförvaltningen för att diskutera hur verksamheten kan utvecklas.

Nämnden har antagit riktlinjer för samrådsorganisation Pdf, 116.6 kB..

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialog
  • Samråd med brukar- och anhörigorganisationer
  • Brukardialog

I Katrineholms finns även ett kommunalt Funktionsrättsråd och Pensionärsråd som lyder under kommunstyrelsen.

Medborgardialog

Dialog med medborgare som hålls en gång per år. En möjlighet för invånare, förtroendevalda och representanter för vård- och omsorgsförvaltningen att mötas kring aktuella ämnen. Mötet kan innehålla information men ska främst syfta till att skapa dialog. Det är inte ett forum för politisk debatt. Frågor som rör enskild person tas inte upp vid medborgardialogen.

Samråd med brukar- och anhörigorganisationer

Deltagarna träffar verksamhetschef och andra ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Brukar- och anhörigorganisationerna bjuds in till vård- och omsorgsförvaltningen två gånger per termin eller oftare om det finns behov. Organisationerna erbjuds att delta med högst fem medlemmar per förening på mötet. Formerna för mötet kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör. Om det inte går att genomföra fysiska dialoger kan de genomföras digitalt.

Brukardialog

Brukardialog är en möjlighet för brukare på en enhet att framföra allmänna synpunkter till enhetschef och kontaktpolitiker. Frågor om enskilda tas inte upp. Brukare som inte själva kan föra sin talan kan vid behov representeras av företrädare. Brukarna bör vara i majoritet. Enhetschef kallar till brukardialog vid behov.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukardialogen. Kontaktpolitikerna ansvarar att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda Länk till annan webbplats..

Boende funktionsstöd

Barbro Skogberg (S)
Göran Svenningsson (V)

Daglig verksamhet/daglig sysselsättning funk­tionsstöd

Franca Baban (S)
Åke Hillborg (KD)

Barn och ungdom, inklusive ledsagning

Reem Deeb (S)
Ewa Callhammar (L)

Socialpsykiatri

Barbro Skogberg (S)
Ylva G Karlsson (MP)

Hemtjänst, personlig assistans samt med­borgardialog

Johanna Karlsson (S)
Ewa Callhammar (L)

Almgården

Dan Jonsson (S)
Ann-Charlotte Olsson (C)

Dufvegården

Lennart Olsson (S)
Ylva G Karlsson (MP)

Furuliden

Vakant på grund av ombyggnad

Igelkotten

Ewa Fager (S)
Britt Gustafsson (SD)

Lövåsgårdens vårdboende och korttids­boende

Karin Frisk (S)
Zdzislaw Napiorkowski (SD)

Norrgläntan

Anders Karlsson (M)
Saud Porovic (SD)

Strandgården

Johanna Karlsson (S)
Åke Hillborg (KD)

Vallgården

Birgitta Carlheim Gyllensköld (M)
Marian Loley (KD)

Yngaregården

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Ann-Charlotte Olsson (C)

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14