/

God man & förvaltare

Överförmyndarnämnden

Kommunens överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller vuxna som har god man, förvaltare eller förmyndare, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är i huvudsak reglerat i föräldrabalkens bestämmelser, förmyndarskapsförordnigen, lag om god man för ensamkommande barn, men även andra lagstiftningar kan bli aktuella.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Överförmyndarnämnden

 • hanterar ansökningar och anmälningar om att bli god man, förvaltare eller förmyndare och rekryteringar av sådana
 • ger stöd och utbildning till gode män, förvaltare och förmyndare
 • utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare

Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar trygghet och stabilitet i vardagen för människor med behov av hjälp.

Den huvudsakliga uppgiften är att företräda huvudmannen som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget innebär också att se till så att huvudmannen får den vård och tillsyn som hen behöver samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Om du är intresserad av att hjälpa en medmänniska kan du fylla i en intresseanmälan för att bli god man och/eller förvaltare genom denna länk: https://e.katrineholm.se/intresseanmalan Länk till annan webbplats.

Det här erbjuder vi dig

Vi erbjuder dig utbildning inför ditt uppdrag. Överförmyndarenheten finns som stöd för dig men du har det yttersta ansvaret för ditt uppdrag.

Du har även rätt till arvode för ditt uppdrag. Arvodets storlek beror på uppdragets omfattning.

Det här krävs av dig som vill bli god man eller förvaltare

Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Det innebär att du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag. Du ska kunna agera med ett sunt förnuft och ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

Alla gode män och förvaltare kontrolleras hos Kronofogden. Dessutom hämtas utdrag ur polisens belastningsregister och socialtjänstens register.

Kontakta oss

Kontaka överförmyndarenheten för att få mer information.

För dig som är god man eller förvaltare

Du som är god man eller förvaltare får den information du behöver direkt av överförmyndarenheten. Behöver du information eller blanketter under året, vänligen kontakta oss på överförmyndarenheten.

Överförmyndarenheten

För utförande av uppdraget har nämnden delegerat viss beslutanderätt till Överförmyndarenheten. Beredning av ärenden sker av tjänstepersoner på enheten.

Kontakta Överförmyndarenheten

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Länk till annan webbplats.

Besöks- och telefontider: måndag-onsdag klockan 10-12 och torsdag klockan 13-15. Övriga tider bokas via e-post eller telefon.

Telefonnummer: 0150-578 85

E-post: overformyndaren@katrineholm.se

Post skickas till:
Katrineholms kommun
Överförmyndarenheten
641 80 Katrineholm

Öppettider

Under juni är våra öppettider för drop-in besök och telefontider följande:

Måndag-tisdag kl. 10-12 och torsdag kl. 13-15.

Tisdagen den 11 juni har vi stängt för drop-in besök och telefontid.

Under juli månad håller vi stängt för drop-in besök och har följande telefontider: Måndag-onsdag kl. 10-12 och torsdag kl. 13-15.

Den 28 och 29 augusti är vi på studiedagar och har stängt för drop-in besök och telefontid.

Behöver ni komma i kontakt med oss andra tider är ni välkomna att alltid mejla eller ringa oss för att boka en tid som passar er.

Den som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan få en god man.

För att få en god man måste du behöva hjälp av något slag. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. En god man kan också hjälpa ensamkommande barn eller med att sköta ekonomin efter en person som har försvunnit eller avlidit eller vid motstridiga intressen vid en rättshandling.

Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor. För att få en god man måste du ha fyllt 18 år.

Det här gör en god man

 • Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.
 • Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.
 • Den gode mannen ska också träffa dig så ofta så att han/hon vet att du har det bra och att livet fungerar för dig.
 • Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.
 • Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas.

Ansökan om att få god man

Om du behöver en god man kan du lämna in en egen ansökan om god man till Överförmyndarenheten. Om du är anhörig till någon som du tycker skulle behöva en god man kan du lämna en ansökan med läkarintyg till Överförmyndarenheten. Anhörigs ansökan om god man. Om du vill ha blanketter kan du antingen hämta dem på kontaktcenter eller kontakta oss så skickar vi blanketterna hem till dig. kontakta Överförmyndarenheten, 0150-578 85 eller overformyndaren@katrineholm.se.

De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndarenheten om de tycker att någon behöver en god man.

Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarenheten för att berätta att någon behöver en god man.

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger. Till skillnad från godmanskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd. Förvaltaren behöver inte den hjälpbehövandes samtycke för att företräda honom eller henne. En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare måste följande villkor vara uppfyllda:

 • personen lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
 • personen klarar inte av att ta hand om sig själv eller sin egendom
 • det anses inte tillräckligt med en god man som stöd. Det kan till exempel handla om att en person på grund av psykisk störning inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet.

Hur ansöker man om en förvaltare?

Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndare kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren. För ansökan om förvaltare, kontakta Överförmyndarenheten, 0150-578 85 eller overformyndaren@katrineholm.se.

Tingsrätten utser en särskilt förordnad förmyndare om barnet inte har en sådan, till exempel om vårdnadshavaren själv har en förvaltare.

Oftast är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som förmyndare ska du se till att ditt barn är tryggt och att barnets intressen tas till vara. Du ska också ta hand om det barnet äger och se till så att det ger en rimlig avkastning.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Beroende på hur mycket barnets tillgångar är värda sker antingen en så kallad fri eller kontrollerad förvaltning.

Fri förvaltning innebär att du som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska placeras så länge de understiger åtta basbelopp (458 400 kronor år 2024).

Om tillgångarna överstiger den summan måste du genast anmäla det till överförmyndarenheten. Då har du som förmyndare inte längre rätt att själv förvalta pengarna utan begränsas och kontrolleras av överförmyndarenheten. Detta kallas kontrollerad förvaltning.

I vissa fall tillämpas kontrollerad förvaltning oavsett storleken på barnets tillgångar. Exempel på detta är om du missköter dig som förmyndare eller om det i ett testamente eller gåvobrev står angivet att den egendom som barnet får ska kontrolleras av överförmyndaren.

Om du anser att en god man eller förvaltare inte sköter sitt uppdrag, kan du anmäla det till oss på överförmyndarenheten på telefon: 0150-578 85 eller via mejl: overformyndaren@katrineholm.se.

En God man/förvaltare gör en fantastisk insats för de som verkligen behöver det. Här berättar Peter och Pia om hur det är att arbeta som God man.

(Syntolkning: Filmklipp med bilder på Peter och Pia som i citat berättar om hur det är att vara God man. Avslutningsvis har vi en länk tilll vår webbsida där man kan läsa mer om uppdraget som God man/förvaltare)

Kontakt

Överförmyndarenheten

Kontakt till enheten

Telefon: 0150-578 85

Verksamhetschef

Sandra Ly

Telefon: 0150-578 99

Handläggare

Sirpa Abben

Telefon: 0150-578 84

Handläggare

Hanna Loffart

Telefon: 0150-578 39

Granskningshandläggare

Maria Tärnblom

Telefon: 0150-578 89