/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 20 november, klockan 08:30 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Övergripande plan med budget 2024-2026
 • Taxor och avgifter för kommunala verksamheter bl.a
  Sammanslagning och revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter
  Revidering - VA-taxa för Katrineholms kommun
  Revidering - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 14-22
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 75-87
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 362-363
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 346-361
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 24-26
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 36-38
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 67-80
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Hållbarhetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 21-27
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 335-345
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen