/

Trygghetsteam Duveholm 1

Vi vill vara en skola som är trygg för både elever och personal där vi respekterar varandra och varandras arbete. Genom att vara lyhörda och göra saker i team arbetar vi främjande, förebyggande och åtgärdande. Här kan dui läsa om trygghet och trivsel på Duveholmsgymnasiet - område 1.

Respekt för varandra - så jobbar vi

På Duveholmsgymnasiet skall ingen diskriminering eller kränkning förekomma. Alla
inom skolans verksamhet ska behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, utseende eller ålder. Alla har vi ett gemensamt ansvar att se till att
ingen hamnar utanför gruppen och att alla känner sig trygga. Om det skulle hända dig
eller någon annan något som upplevs kränkande eller diskriminerande så kan ni vända
er till Trygghetsteamet. Antingen genom att berätta för någon vuxen personal på skolan som sen tar det till oss eller att du kontaktar någon av oss (kontaktuppgifter längre ned).

Ett team med fokus på tryggghet och trivsel

Teamets uppdrag är att vara lyhörda för hur tryggheten och trivseln är på skolan. Vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Genom att kontakta din lärare,
mentor eller annan vuxen på skolan så blir din röst hörd och teamet börjar jobba med
ärendet. Du kan självklart prata med all personal på skolan för att få hjälp och stöd.

Vid akuta händelser agerar Trygghetsteamet genom att erbjuda stöd och samtal med
eleverna. Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier genom
att kartlägga och samtala samt följa upp med eleven som blivit utsatt och eleven som utsatt. Trygghetsteamet på Duveholmsgymnasiet 1 består av sjuksköterska, kurator,
skolvärd, kökschef, personal från samhällsprogrammet och estetprogrammet. Vi träffas
regelbundet under läsåret och arbetar både främjande och förebyggande.

Enkätundersökning om trivsel på skolan

Under vårterminen varje läsår skickas det ut en Trygghetsenkät till alla elever. Syftet med
enkäten är att ta reda på hur eleverna uppfattar tryggheten och trivseln på skolan. Utifrån
resultaten fångar skolan och Trygghetsteamet upp det som vi behöver ha fokus på och jobba mer med under kommande läsår.

Handlingsplan

Här kan du läsa om hur vi arbetar konkret för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. Den är extra viktig när något särskilt har hänt, till exempel en kränkning.

Samtal med den utsatte

Efter trygghetsteamet uppmärksammats på att något hänt, har en eller två från
trygghetsteamet ett samtal med den utsatta eleven. Eleven får berätta om vad som har hänt, när det hände och vilka de inblandade var. Eleven får tydlig information
om hur och när vi kommer att agera. Vårdnadshavare kontaktas efter samtal med elev.

Samtal med den som utsatt

Samtal med den som har utsatt någon annan genomförs av två personer ur teamet som eleven inte har som undervisande lärare. Vårdnadshavare kontaktas efter samtal med elev.

Uppföljningssamtal

Kurator har uppföljningssamtal med den utsatta eleven, det första samtalet sker inom en
vecka. Uppföljningssamtal hålls också med eleven som utsatt, av samma personer som vid det första samtalet. Det hålls inom två veckor.

Stödsamtal

Kurator har stödsamtal med den utsatta eleven och vid behov med den som utsatt

Personal informeras

En medlem ur teamet informerar mentor och berörd personal.

Vidare åtgärder

Om det visar sig att kränkningarna fortsätter trots åtgärder kommer eleven bli varnad, avstängd och/eller polisanmäld. Bildningsförvaltning beslutar om längre avstängningar. Rektor avgör i samråd med elevhälsan om anmälan till polis och/eller socialtjänst eller avstängning bör genomföras. Observera att det finns tillfällen då skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten, se socialtjänstlagen kapitel 14 § 1. Kontakt tas med
vårdnadshavare.

Vill du prata med oss?

Här finns våra kontaktuppgifter:
Kurator Camilla Öhman
camilla.ohman@katrineholm.se
0150-568 77, 070-349 79 96

Lärare Estetprogrammen Inger Nilsson
inger.nilsson@katrineholm.se
0150-574 77

Lärare Estetprogrammen Lars Halvarsson
lars.halvarsson@katrineholm.se
0150-574 77

Samordnare, Sam Mikael Karlsson
mikael.karlsson3@katrineholm.se
070-456 95 04

Skolsköterska Maria Major
maria.major@katrineholm.se
0150-574 42

Skolvärd Clas Hultman
clas.hultman@katrineholm.se
072-236 11 50

Lärare Samhällsprogrammen Lillemor Lundgren
lillemor.lundgren@katrineholm.se
0150-574 56

Lärare Samhällsprogrammen Åsa Thorell Russell
asa.thorellrussell2@katrineholm.se
0150-574 56

Kökschef Eva Persson
eva.persson@katrineholm.se
072-083 27 57