/

Allmänna villkor parkeringshus

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av parkeringshuset Loket i Katrineholm.

Allmänna villkor parkeringshuset Loket

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Katrineholms Kommun AB, organisationsnummer 212000-0340 (”Parkeringsupplåtaren”) och motorfordonsföraren (“Kunden”) avseende onlinebetalningar av parkeringsavgift för parkering i parkeringshus Loket (“Tjänsten”) via Sweb. Med ”Kund” avses såväl juridiska som fysiska personer. För fysiska personer som är att anse som konsument, tillämpas distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Sweb är en tredjepartslösning, tillhandahållen och utvecklad av SKIDATA. SKIDATA är inte part i detta avtal. Mer information om Sweb finns på skidata.com Länk till annan webbplats.

Parkeringsupplåtaren har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att Kunden informerats om sådana ändringar 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Underrättelse om ändrade villkor sker genom e-postmeddelande.

1. Anslutning till Tjänsten

1.1 Anslutning till Tjänsten sker genom att Kunden registrerar sig via vårt digitala parkeringssystem Länk till annan webbplats. (”Webbplatsen”). Fysiska personer måste vara 18 år eller äldre för att få registrera sig. Vid registreringen måste Kunden lämna namn, e-postadress (vilket utgör användarnamn) och mobiltelefonnummer.

1.2 Kunden ska utöver ovanstående välja ett lösenord bestående av ett säkert lösenord och förvara detta på ett betryggande sätt. Kunden får inte lämna ut sina inloggningsuppgifter till annan eller hantera dessa på ett sådant sätt att annan kan förstå hur informationen används. Kunden ska omedelbart meddela Parkeringsupplåtaren om Kunden vet eller misstänker att annan fått tillgång till dennes inloggningsuppgifter. Telefonnummer till Parkeringsupplåtaren finns bl.a. på Parkeringsupplåtarens webbplats.

1.3 När Kunden registrerat sina användaruppgifter, kan Kunden registrera ett eller flera motorfordon samt vilken/vilka ID-bärare (såsom, men inte begränsat till, fordonets registreringsnummer eller en transponders serienummer) som ska kopplas till angivna fordon

1.4 Kunden ska slutligen registrera betalmetod för betalning av parkeringsavgift. Vid val av betalkort sker registrering via en säker och certifierad betallösning. Vid val av faktura tillkommer fakturaavgift, på 38 kronor.

1.5 Vid parkering i parkeringsanläggning med bomsystem eller andra automatiserade parkeringssystem registrerar systemet att motorfordon passerat den punkt efter vilken parkeringsavgift måste betalas.

1.6 Vid parkering via mobilapplikation som är ansluten mot Sweb anger Kunden själv vilket/vilka fordon som är parkerade och för vilket/vilka fordon som Kunden debiteras parkeringsavgift. Det är Kundens ansvar att själv påbörja och avsluta sin parkering.

1.7 Om fordonets registreringsnummer används som ID-bärare, åtar sig Kunden att tillse att fordonets registreringsskyltar är maskinellt läsbara för en kamera. Beroende på parkeringsanläggningen kan det finnas begränsning av för vilka nationaliteter och varianter av registreringsskyltar systemet fungerar. För andra ID-bärare än registreringsnummer gäller att de ska användas i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar.

1.8 Det är Kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordon alltid är korrekt registrerade.

1.9 Tjänsten kan endast användas i parkeringsanläggningar som efter inloggning finns angivna på Webbplatsen.

2. Timparkering via Sweb

2.1 Efter registrering kan Kunden logga in på Webbplatsen för att kontrollera att de registrerade uppgifterna är korrekta och giltiga. Parkeringsupplåtaren ansvarar inte för felaktiga registrerade uppgifter.

2.2 När parkering har påbörjats accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den parkeringsavgift som gäller för den aktuella parkeringen, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter. Gällande parkeringsavgift skyltas i anslutning till den aktuella parkeringen och på Parkeringsupplåtarens hemsida.

2.3 Efter att parkeringen avslutats och betalningen genomförts erhåller Kunden ett kvitto på parkeringsavgiften genom e-postmeddelande under förutsättning att denna inställning gjorts av Kunden.

2.4 Om betalningen inte kunde genomföras kan parkeringen i vissa fall avslutas och en restskuld registreras. Kunden kommer meddelas om att det finns en restskuld genom epostmeddelande och är skyldig att tillse att denna restskuld löses snarast.

2.5 Om Kunden har utstående restskuld kommer Kunden nekas att påbörja en ny parkering tills denna lösts.

3. Abonnemang via Sweb

3.1 Vid köp av abonnemang via Webbplatsen accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget. Efter att köpet bekräftats kan det inte ångras.

3.2 Om Kunden valt att abonnemanget ska förlängas automatiskt kommer abonnemanget förnyas när abonnemangsperioden löper ut och Parkeringsupplåtaren debiterar då på nytt den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget.

3.3 Kunden kan när som helst avsluta den automatiska förlängningen via Webbplatsen. Abonnemanget kommer då fortsätta vara giltigt fram till dess att abonnemangsperioden löper ut.

3.4 Parkeringsupplåtaren kan komma att ändra avgiften för abonnemang som förlängs automatiskt och kommer då att meddela Kunden om detta genom e-postmeddelande senast 30 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Genom att fortsätta att förlänga abonnemanget automatiskt efter att prisförändringen träder i kraft accepterar Kunden det nya priset.

3.5 Om parkering sker på tider utan för abonnemangets giltighet accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den tillkommande parkeringsavgift som gäller för den aktuella parkeringen, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter.

4. Kundens skyldigheter

4.1 Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga bestämmelser som gäller för aktuell parkeringsanläggning.

4.2 Om Tjänsten av någon anledning inte fungerar, är Kunden alltjämt skyldig att betala parkeringsavgift med andra betalningsmetoder.

4.3 Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt.

4.4 Det är Kundens ansvar att logga in och uppdatera sin kortinformation innan kortet upphör att gälla, i annat fall kan Parkeringsupplåtaren komma att stänga kontot.

4.5 Parkeringsupplåtaren har rätt att omedelbart stänga ett användarkonto om Kunden inte betalar i tid/det saknas täckning på angivet betalkort. I händelse av sen betalning förbehåller sig Parkeringsupplåtaren att debitera dröjsmålsränta och avgifter enligt lag.

4.6 Kunden ansvarar för alla parkeringar som, via Tjänsten, görs med registrerade fordon under avtalstiden. Kunden ansvarar således för obehörig användning av Tjänsten. Vid eventuell förlust av fordon och/eller ID-bärare, ska Kunden omedelbart logga in och spärra aktuellt fordon och/eller ID-bärare.

4.7 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar och skyltning i parkeringsanläggningen.

4.8 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats.

4.9 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen.

5. Avtalstid

Kund kan när som helst logga in och avsluta detta avtal eller avregistrera registrerat fordon under förutsättning att det inte finns obetalda restskulder.

6. Förtida upphörande

Parkeringsupplåtaren har rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Kunden efter meddelande inte inom skälig tid vidtagit rättelse, i följande situationer:

  • Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;
  • Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal;

7. Användning av Kundens uppgifter

7.1 De uppgifter Kunden lämnar i samband med registrering eller därefter används av Parkeringsupplåtaren och dess tjänsteleverantör SKIDATA för att tillhandahålla Tjänsten och kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal och för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning.

7.2 Kunden lämnar genom registrering på Webbplatsen sitt samtycke till att
Parkeringsupplåtaren får behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Kund som har frågor angående hantering av personuppgifter är välkommen att kontakta Parkeringsupplåtaren eller läsa mer på sidan för Personuppgiftsbehandling (GDPR) Länk till annan webbplats.

7.3 Leverantören äger rätt att lämna ut Kundens lämnade uppgifter om så krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Genom att ingå avtal med Parkeringsupplåtaren samtycker Kunden till att Parkeringsupplåtaren får behandla personuppgifter enligt ovan.

7.4 Parkeringsupplåtaren förbehåller sig rätten att via e-postmeddelande och/eller SMS meddela Kunden om viktig information gällande Tjänsten eller Parkeringsanläggningen.

8. Reklamationer

Kund som önskar reklamera fel i tillhandahållen Tjänst, ska reklamera till
Parkeringsupplåtaren inom 30 dagar från det att den aktuella transaktionen har registrerats. I sin reklamation ska Kunden tydligt ange felet och hur det yttrat sig. Om Kunden inte förmår att beskriva felet, kommer Parkeringsupplåtaren inte att ta ställning till reklamationen.

9. Begränsning av Parkeringsupplåtarens ansvar

Parkeringsupplåtaren är inte ansvarig för Kundens skada om en teknisk funktion tillhandahållen av tredje part inte fungerar, såsom betalningsfunktion, mobiltelefonoperatör eller e-postleverantör. Parkeringsupplåtaren ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av skadegörelse, inbrott eller av att Kunden parkerat sitt fordon i strid mot lag eller föreskrifter.

10. Tvister och tillämplig lag

Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.