/

Regler & tillstånd

Ska du starta ett företag eller är ditt företag redan etablerat i Katrineholm? Här samlar vi information om de regler och tillstånd du som företagare kan behöva. Här hittar du även kommunens miljöregler och vad som är viktigt att tänka på inom olika branscher.

Återvinning och avfall

Som företagare eller verksamhetsutövare ansvarar du för att sortera ut farligt avfall och därefter bekosta omhändertagandet av det. Tänk på att det endast är hushåll som får lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler. Som företagare är du även skyldig att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Det här innebär rapporteringen

Rapporteringen innebär att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.. Tidigare har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vilka verksamheter behöver rapportera?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera. Det gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall,
 • transporterar farligt avfall,
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet,
 • mäklar eller handlar med farligt avfall,
 • behandlar farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av avfallsregistret i Sverige. I Katrineholms kommun är motsvarande siffra cirka 1200.

Hur går rapporteringen till?

Som verksamhetsutövare kan du lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats., där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Eller via en så kallad API-lösning där du anpassar ditt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

I Katrineholms kommun har samhällsbyggnadsförvaltningen tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Mer information och kontakt

Frågor och svar om det nya avfallsregistret för farligt avfall hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. De uppdaterar informationen löpande och där publiceras även den senaste informationen kring reglerna.

Kontakt Katrineholms kommun

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Avfall kan i vissa fall återanvändas för anläggningsändamål. Det kan exempelvis handla om avfall såsom jord- och schaktmassor, betong och tegel. Om du ska återanvända avfall behöver du ibland ansöka om tillstånd eller göra en anmälan innan arbetet påbörjas. Anmälan gör du hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen och tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Anmäla eller ansöka om tillstånd?

 • Om du ska återvinna avfall som inte klassas som farligt, och där föroreningsrisken klassas som ringa risk behöver du göra en anmälan hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du kan ibland behöva göra en anmälan även om avfallet har nivåvärde under mindre än ringa risk. Det kan exempelvis vara om stora mängder avfall ska användas eller om området där avfallet ska placeras är känsligt. Stäm av med samhällsbyggnadsförvaltning om du är osäker på om du behöver göra en anmälan.
 • Om du ska återvinna avfall som inte klassas som farligt, men där föroreningsrisken klassas som mer än ringa risk behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.
 • Du behöver inte göra en anmälan eller ansöka om tillstånd om du ska återvinna avfall där föroreningsrisken klassas som mindre än ringa risk, så länge kraven för att anläggningen utgör återvinning är uppfyllt.

Vad innebär de olika nivåvärdena?

Mindre än ringa risk, ringa risk och mer än ringa risk är nivåvärden som anger både föroreningshalterna i avfallet samt utlakningen från avfallet. Mer information om nivåvärden kan du hitta på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. 

Påverkas naturmiljön av åtgärden?

Om naturmiljön påverkas av åtgärden på ett väsentligt sätt ska samråd hållas tillsammans med Länsstyrelsen, även om avfallet har nivåvärde under mindre än ringa risk. Kontakta Länsstyrelsen.

Skicka in din anmälan i tid

Du behöver skicka in din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du gör din anmälan direkt via blanketten Anmälan om avfall i anläggningsändamål. Länk till annan webbplats.

Tänk på det här

 • Du kan behöva skicka in kompletteringar om din anmälan inte är tillräckligt utförlig
 • Du får påbörja arbetet tidigast sex veckor efter det att du har gjort en anmälan, om inte samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer något annat.
 • En avgift för handläggning av ditt ärende kommer att tas ut enligt gällande taxa. Vi fattar beslut om avgift separat.

Vid rådfrågning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Läs mer om avfall i anläggningsändamål på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel

För att få servera sprit, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker (cider) och alkoholdrycksliknande preparat behöver du serveringstillstånd. Det gäller inte bara restauranger. Det kan krävas tillstånd även vid försäljning och servering i så kallade slutna sällskap, till exempel en föreningsfest.


Enklaste sättet att ansöka om serveringstillstånd är att använda kommunens e-tjänst. Du som är krögare i Flen och Vingåker kan också använda e-tjänsten. Ansökan behandlas inte förrän den är komplett och ansökningsavgiften är betald, därefter börjar nedanstående handläggningstider räknas. Det är kommunen som avgör när ansökan är komplett.


Kostnad

Prislista för att ansöka om serveringstillstånd Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Får du avslag på din ansökan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Så här betalar du

 • Bankgiro 5798-1938.
  I meddelanderutan ska det stå referens 3149-4110-3110-2670-870

Gäller även dig som är krögare i Flen och Vingåker.


Handläggningstiden börjar räknas från den dag ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald. Det är kommunen som avgör när ansökan är komplett. När ansökan är komplett gäller följande:

 • stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 9 arbetsveckor,
 • ändrade ägarförhållanden, 9 arbetsveckor,
 • tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 6 arbetsveckor,
 • ändrade förhållande - utökad tid eller utvidgad lokal, 4 arbetsveckor,
 • tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 4 arbetsveckor,
 • anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps, 2 arbetsveckor. Ett krav för att få serveringstillstånd är att du gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat.

Innan du bokar tid för provet:

 • ansökan ska vara inlämnad.
 • ansökningsavgiften ska vara betald.

Därefter:

 • boka tid för provet via e-post
 • provet gör du hos social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm,
  gäller även dig som är krögare i Flen och Vingåker
 • 1 814 kronor per provtillfälle (faktureras i efterhand)
 • du har max 3 försök.

Mer om vad som gäller för provet och hur det går till finns att läsa på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.


När ska du anmäla en förändring i verksamheten till kommunen?

Vad som räknas som förändring av verksamheten hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats finns information om regler som är viktiga att känna till vid servering av alkohol.


Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om serveringen uppfyller
samtliga tre punkter

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av varor och tjänster.


Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna in en restaurangrapport varje år till Folkhälsomyndigheten.

Blanketten Restaurangrapport skickas till dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd i slutet av året. I utskicket medföljer en instruktion om hur du ska fylla i blanketten.

Uppgifterna du lämnar avser redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast 1 mars året efter rapporteringsperioden.

Uppgifterna används av tillståndsenheten och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistik.

Kommunen använder även uppgifterna som underlag för beräkning av tillsynsavgiftens storlek.

Kontakt

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 00
Besök: Västgötagatan 18, Ingång A

Oavsett om du ska starta, förändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet behöver du ha kontakt med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Varje företag som driver en verksamhet där livsmedel hanteras kallas för livsmedelsverksamhet. Det här gäller även de verksamheter som drivs utan vinstsyfte. 

Det kan exempelvis röra sig om:

 • en restaurang,
 • en butik,
 • ett marknadsstånd,
 • ett förskolekök.

En livsmedelsverksamhet kan ha en eller flera livsmedelsanläggningar. 

Starta livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis ett café, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla en registrering av din verksamhet till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Även du som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, måste anmäla och registrera din verksamhet. 

Så här anmäler du och registrerar din verksamhet

 • Du gör din anmälan och registrering via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Du ska lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du startar.
 • Verksamheten får inte starta förrän anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Om du startar din livsmedelsverksamhet utan att anmäla den till oss kan du riskera att få en sanktionsavgift på ett lägsta belopp om 5000 kronor. Samma regler gäller om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till oss. Då hamnar sanktionsavgiften på ett lägsta belopp om 2500 kronor. Sanktionsavgifterna är beroende av din verksamhets årsomsättning.

Registrera tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt men i större omfattning och till allmänheten, exempelvis på en mässa eller ett större evenemang? Då måste du göra en anmälan om tillfällig registrering av din verksamhet. 

Så här anmäler du och registrerar din tillfälliga verksamhet

 • Du gör din anmälan och registrering via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Du ska lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du startar.
 • Verksamheten får inte starta förrän anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Om du startar din livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan till oss kan du riskera att få en sanktionsavgift på ett lägsta belopp om 5000 kronor. Samma regler gäller om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till oss. Då hamnar sanktionsavgiften på ett lägsta belopp om 2500 kronor. Sanktionsavgifterna är beroende av din verksamhets årsomsättning.

Registrera livsmedelsförsäljning från fordon

Vill du sälja livsmedel från ett fordon, exempelvis en korvvagn, och bolaget är hemmahörande i Katrineholms kommun behöver du registrera din livsmedelsverksamheten med uppgifter om fordonet/fordonen du använder. 

Om du har ett företag som är hemmahörande i en annan kommun och är registrerat som livsmedelsverksamhet med så kallad ambulerande (rörlig) försäljning får du sälja livsmedel till allmänheten utan särskild registrering i Katrineholms kommun. Glöm dock inte att ta med registreringsbeviset från din hemkommun. Beviset ska du kunna visa upp vid en livsmedelskontroll i Katrineholms kommun. 

Så här anmäler du och registrerar din livsmedelsförsäljning från fordon

 • Du gör din anmälan och registrering via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Du ska lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du startar.
 • Verksamheten får inte starta förrän din anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Om du startar din livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till oss kan du riskera att få en sanktionsavgift på ett lägsta belopp om 5000 kronor. Samma regler gäller om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till oss. Då hamnar sanktionsavgiften på ett lägsta belopp om 2500 kronor. Sanktionsavgifterna är beroende av din verksamhets årsomsättning.

Avsluta livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt att du berättar det för oss på samhällsbyggnadsförvaltningen så fort som möjligt. Det kan du göra genom att lämna in anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning via vår blankett Avsluta livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats., eller skicka e-post till oss. Därefter tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll och den årliga kontrollavgiften upphör från årsskiftet.

Förändra livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment, eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringar kan påverka kontrollbehovet för din verksamhet. 

Med större ändring menas att:

 • verksamheten ändras,
 • företaget ändrar organisationsnummer,
 • nya arbetssätt används,
 • anläggningen byggs om,
 • sortiment och tillverkningssätt ändras,
 • produktionsvolymen ändras betydligt. 

Livsmedelsverksamheter som inte behöver registreras

Livsmedelsförsäljning som sker i liten omfattning och vid något enstaka tillfälle kräver i regel inte någon anmälan. 

Detta gäller exempelvis:

 • en idrottsförening som säljer korv och läsk vid ett idrottsevenemang,
 • en skolklass som säljer bullar på en marknad,
 • ett bilföretag som säljer korv och kaffe till kunder vid ett specialevent. 

Det rör sig alltså om ideella verksamheter som ordnar tillfälliga trivselaktiviteter (idrottsföreningar) eller verksamheter som inte är registrerade som vinstdrivande bolag (skolklasser) eller bolag som normalt inte associeras med livsmedelshantering (bilföretag) och där livsmedelshanteringen är liten eller helt tillfällig. 


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

I Katrineholm ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. För att ha kontroll över detta utför vi på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsyn och kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns.

Varför utför vi livsmedelskontroll?

Livsmedelskontrollens främsta mål är att bevaka att konsumenter har tillgång till livsmedel av bra kvalitet och att de skyddas mot livsmedel som kan vara olämpliga, smittförande eller på annat sätt skadliga samt mot förfalskningar eller fusk av olika slag.

I Katrineholms kommun kontrolleras över 250 livsmedelsverksamheter.

De verksamheter som kontrolleras är bland annat:

 • restauranger,
 • föreningar,
 • gatukök,
 • butiker,
 • förskolor,
 • skolor,
 • och andra företag som hanterar livsmedel.

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en livsmedelskontroll kommer samhällsbyggnadsförvaltningens miljöinspektörer på ett anmält eller oanmält besök till din verksamhet. När du startar en livsmedelsverksamhet för första gången bokar vi alltid in ett besök.

Vid kontrollen bedömmer vi om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

Livsmedelsverksamheter ska bland annat ha:

 • lokaler som är anpassade för ändamålet,
 • tillräckliga utrymmen,
 • fungerande utrustning.

Det ska även finnas lämpliga rutiner för till exempel:

 • hantering av mat,
 • städning,
 • temperaturkontroller.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig som har en livsmedelsverksamhet. Ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer. Därför måste du ha både kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla de krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egenkontroll.

Vad innebär egenkontroll?

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och korrekt märkt, och att det som presenteras på menyn är det som faktiskt serveras. För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egenkontroll inom verksamheten.

Du ska ha rutiner för till exempel:

 • personalens arbetskläder,
 • vad som ska städas och när,
 • vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på din verksamhets storlek, känslighet och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner, men arbetar ni fler i verksamheten krävs det normalt att alla vet vilka rutiner som gäller.

Vilka områden ska egenkontrollen täcka?

Den egna kontrollen handlar om att hålla koll på följande områden:

 • lokaler, utrustning och fordon,
 • råvaror och förpackningsmaterial,
 • säker hantering, lagring och transport,
 • hantering och förvaring av avfall,
 • skadedjur,
 • rengöring,
 • vattenkvalitet,
 • temperatur,
 • personlig hygien,
 • utbildning,
 • HACCP – system för egenkontroll,
 • information och märkning,
 • spårbarhet,
 • mikrobiologiska kriterier,
 • övriga krav.

Ta hjälp av branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner för din verksamhet finns branschriktlinjer framtagna och som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Läs mer om de nationella branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Vår livsmedelskontroll är baserad på de risker som finns i din verksamhet. Din registrerade livsmedelsverksamhet behöver därför riskklassas för att vi ska ha möjlighet att komma fram till hur mycket kontrolltid din verksamhet behöver.

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre olika avgifter

 • Registreringsavgift.
 • Årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll.
 • Avgift för extra kontroll, om den årliga kontrollen kräver att vi gör ett återbesök eller om vi fått in klagomål på din verksamhet.

Registreringsavgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en engångsavgift för registreringen av din verksamhet. Avgiften motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid.

Årlig kontrollavgift

När du startat en livsmedelsverksamhet får du en årlig kontrolltid som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir.

Kontrollavgiften beror bland annat på:

 • vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning,
 • verksamhetens arbete med att utforma menyer och märkning av livsmedel,
 • hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska, och om du missköter verksamheten kan vi bedömma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften.

Du betalar en årlig kontrollavgift från och med det kalenderår som din livsmedelsverksamhet startats.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att din livsmedelsverksamhet har upphört.

Avgift för extra kontroll

Den ordinarie livsmedelskontrollen betalar du genom en fast årlig kontrollavgift. Extra kontroller utöver detta, till exempel uppföljningar, giltiga klagomål med mera, betalas genom timavgift (så kallad avgift för extra kontroll).

Det här innebär att om din verksamhet omfattas av olika brister behöver du betala för den extra tid som läggs ner på kontroller vid din verksamhet.

Riskklassning

Riskklassificeringen av din verksamhet består av följande delar:

 • vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar,
 • storleken på produktionen,
 • om maten ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn).

Riskklassningen görs normalt vid första kontrolltillfället. Uppgifterna du lämnar vid det tillfället är grunden för vårt beslut om vilken riskklass din verksamhet tillhör. Riskklassen bestämmer i sin tur vilken årlig kontrolltid du ska ha.

Alla livsmedelsanläggningar i kommunen delas in efter risk.

Exempel på riskklassningar

 • Tillagning av maträtter från rått kött klassas som hög risk.
 • Enklare verksamheter, till exempel butiker som enbart säljer färdigförpackade livsmedel, klassas som låg risk.

Verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift eftersom de ska ha färre kontrolltimmar, och verksamheter med högre risk betalar en högre avgift eftersom deras anläggning kräver fler kontrolltimmar. Avgifterna täcker samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för livsmedelskontrollen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Gator och mark

Transporter som ska köras inom Katrineholms kommun ansöker om dispens från de lokala trafikföreskrifterna hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här ansöker du om dispenstransport Pdf, 105.1 kB.

Passerar transporten genom flera kommuner så ska ansökan om undantag från trafikföreskrifterna skickas till Trafikverket. Läs mer om breda, långa och tunga transporter på Trafikverkets webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om trafikföreskrifter och kommunernas roll på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns många tillfällen då du måste ha tillstånd för att använda offentlig plats. Det kan gälla allt från uteservering, försäljning, gatupratare/reklamskyltar till placering av byggnadsställning.

Du ansöker om tillstånd hos polisen. Länk till annan webbplats. Tillstånd för gatupratare kan sökas på max tre år.

Vad är en offentlig plats?

En offentlig plats är gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är öppna för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. På offentliga platser gäller ordningslagen och det är polisen som ger tillstånd för hur marken får användas. 

Varför är det viktigt med tillstånd?

En offentlig plats så som gator, vägar och trottoarer tillhör det offentliga rummet och ska därför vara tillgängligt för alla. Tillståndet visar att du uppfyller de krav som finns på tillgänglighet och framkomlighet.

När ska du ansöka om tillstånd?

Du ska ansöka om tillstånd om du vill ställa upp något på gatan eller trottoaren, eller använda en offentlig plats på något annat sätt. Om du till exempel vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang eller ställa upp en gatupratare utanför din butik behöver du ansöka om tillstånd.

Det här kräver tillstånd

 • Marknadsföring av din verksamhet eller ett evenemang i gatumiljö (exempel längs med gator eller i rondeller) med hjälp av vepor, banderoller, flaggor och skyltar måste söka tillstånd hos polisen. Du får inte sätta upp marknadsföringsmaterial i trafiken utan tillstånd.
 • Affischering/placering av reklam inför evenemang.
 • Byggetableringar; byggnadsställningar, arbetsbodar, byggskyltar, upplag med mera.
 • Cirkus eller tivoli.
 • Containrar eller skylift.
 • Gatupratare/reklamskylt (skylt med erbjudanden) utanför butiker. Observera att du har möjlighet att söka tillstånd för max tre år hos polisen för gatupratare.
 • Informationskampanjer, uppvisningar eller annan mindre aktiviteter.
 • Konserter, marknader eller annat större evenemang.
 • Korvförsäljning.
 • Reklamtavlor.
 • Uteserveringar.
 • Varuställ/varuvisning 

Så här ansöker du

Om du vill använda offentlig plats ska du lämna en ansökan till polisen. Hos polisen kan du få närmare information om vilken sorts tillstånd du ska söka, där finns också ifyllningsbara ansökningsblanketter. 

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats på polisens webbplats Länk till annan webbplats. 

Avgifter

När du ansöker om ett tillstånd tillkommer en ansökningsavgift som du betalar till polisen. Oftast innebär tillståndet även en avgift till kommunen för uthyrningen av marken. Mer information om Katrineholms kommuns avgifter och taxor hittar du via vår taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Tänk på att

 • Ansöka om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.. Hos polisen kan du få närmare information om vilken sorts tillstånd du ska söka, där finns också ifyllningsbara ansökningsblanketter. 
 • Skicka in din ansökan i god tid. Under våren är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked
 • När du ansöker om ett tillstånd tillkommer en ansökningsavgift som du betalar till polisen.

Särskilda regler för gatupratare

Här kan du ta del av de regler som finns för dig som är företagare och som vill använda gatupratare eller varuvisningar (reklamskyltar) utanför din butik.

Läs reglerna för gatupratare och varuvisningar i Katrineholm. Pdf, 397.6 kB.

Varför behöver jag som företagare följa dessa regler?

 • Reglerna finns till för att hjälpa dig uppfylla de krav som finns kring tillgänglighet och framkomlighet.
 • Gatupratare och reklamskyltar är ett populärt sätt att locka kunder och besökare. Men dessa kan också vara ett problem om det blir svårare för gående att ta sig fram, eller för de som arbetar med att underhålla gator och gångbanor.
 • Genom att följa reglerna bidrar du till att skapa en tillgänglig, trivsam, attraktiv och lättorienterad stad.

Regler för uteserveringar

Här kan du ta del av de regler som finns för dig som är företagare och som vill anordna en uteservering i Katrineholms kommun.

Läs reglerna för uteserveringar i Katrineholm. Pdf, 822.9 kB.

Varför behöver jag som företagare följa dessa regler?

 • Reglerna finns till för att hjälpa dig uppfylla de krav som finns för tillgängliga uteserveringar.
 • Reglerna hjälper dig att planera och skapa en trygg och tillgänglig uteservering och som inte hindrar framkomligheten för de personer som önskar att vistas där.
 • Genom att följa reglerna bidrar du till att skapa en tillgänglig, trivsam och attraktiv stad.

För att gräva i eller i anslutning till kommunens mark krävs tillstånd från kommunen och en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). 

Så här ansöker du om tillstånd

Innan du får påbörja några arbeten (med undantag för akuta grävningar) ska du som entreprenör ansöka om grävtillstånd och ha fått det godkänt. Alla ansökningar om grävtillstånd i Katrineholms kommun gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du ansöker även om TA-plan i samma e-tjänst. För att göra en ansökan behöver du skapa ett användarkonto.

Bra att veta

Här ansöker du om tillstånd att gräva i kommunens mark  Länk till annan webbplats.

Ladda ned exempel på TA-planer Pdf, 47.2 MB.

Katrineholms kommuns grävanvisningar Pdf, 338.3 kB.

Handbok kring arbete på väg Pdf, 5.2 MB.

Taxor och avgifter för grävning och återställning

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Platser för torghandel hittar du på Stortorget i centrala Katrineholm. Det går att boka platser för endast en dag eller teckna avtal för högst ett år. 

Vilka försäljningstider gäller?

 • Torgförsäljning får ske samtliga vardagar och på röda dagar om butikerna i centrum har öppet.
 • Måndag till fredag får salustånden vara öppna klockan 8-18.
 • På lördagar är försäljningstiden klockan 8-14. 

Det här är inte tillåtet att sälja

Det är inte tillåtet att sälja sprängmedel, pyrotekniska varor, skjut- och stridsvapen eller liknande på torget. 

Dagsplatser - tillfälliga och fria torgplatser

Tillfälliga torgplatser bokar du för endast en dag. Betalning sker på plats direkt till torgfogden. De tillfälliga platserna fördelas i förhållande till när de bokas. Principen först till kvarn gäller. 

Den som vill ha en plats för försäljning där man inte själv tjänar några pengar kan boka en fri torgplats. Den här möjligheten gäller för exempelvis välgörenhetsorganisationer eller för skolklasser som säljer hembakat bröd för att få pengar till en skolresa.

Tillfälliga och fria platser bokas hos torgfogden senast dagen innan. 

Fasta torgplatser

Om du vill stå på samma plats under en längre period har du möjlighet att teckna ett avtal om en fast torgplats. Du skriver på avtalet för en bestämd tid på minst 3 månader och högst 1 år. Du tecknar avtal hos oss på service- och teknikförvaltningen. 

Torgfogden

Torgfogden finns på plats för att anvisa platser, ta upp betalning och övervaka torghandeln på Stortorget. Denna person har också i uppdrag att avvisa personer som inte följer reglerna. 

Regler för livsmedel

Vid försäljning av livsmedel gäller livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Om du hanterar och säljer livsmedel kan din verksamhet behöva godkännas eller registreras beroende på omfattning och hygienisk risk. För mer detaljerade krav om vad som gäller för livsmedelsanläggningar kan du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen, eller besöka Livsmedelsverket webbplats Länk till annan webbplats. där du kan hitta aktuell lagstiftning. 

Kontakt

Boka tillfälliga och fria platser
Service- och teknikförvaltningen
Torgfogden
Mobil: 070-334 27 66 

Boka fasta platser
Kontakt på service- och teknikförvaltningen
Telefon: 0150-570 00
Mejl: service.teknik@katrineholm.se
Öppettider: måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Livsmedelsinspektör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon växel 0150-570 00

Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag. Lagens syfte är bland annat att begränsa tobakens skadeverkningar.

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållsplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,
 • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning, måste ansöka om tillstånd Länk till annan webbplats. hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun senast den 1 november 2019.
 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
 • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Det här behöver du som säljer tobak veta

 • Från och med den 1juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.
 • Om du har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. Din ansökan lämnar du till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli 2019 ansöker du om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för den tillsyn som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om nya avgifter för tillstånd till tobaksförsäljning och tillsyn.

Här hittar du information om du ska sälja folköl, tobak, elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller receptfria läkemedel. 

Det här gäller för dig som ska sälja tobaksvaror eller folköl

 • Försäljning får inte ske till den som är under 18 år.
 • Du som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd Länk till annan webbplats. hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du som vill sälja tobak måste ha ett egenkontrollprogram Länk till annan webbplats. där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna följs. Egenkontrollprogrammet ska du bifoga med din ansökan. 
 • Du som vill sälja tobak kan vid vissa tillfällen behöva bifoga en finansieringsplan med din ansökan. Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detta.
 • Du som vill sälja folköl måste anmäla din försäljning Länk till annan webbplats. till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Katrineholms kommun har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen av folköl och tobak och får ta ut en tillsynsavgift enligt kommunens taxa. 

Det här gäller för dig som säljer receptfria läkemedel

Du som ska sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats. 

Så här ansöker du om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Om du vill sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Du gör din ansökan via vår e-tjänst eller våra blanketter som du hittar här. Länk till annan webbplats.

 • Tänk på att du behöver använda olika blanketter beroende på om din verksamhet klassas som detaljhandel eller partihandel.
 • Det är viktigt att du kontaktar oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du genomför ett ägarbyte eller ska avsluta din försäljning av tobaksvaror.
 • Om du har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som företagare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för oss vid en tillsyn av din verksamhet.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polisen vid tillsyn. 

Här hittar du egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du din försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till kommunen. Du gör din anmälan via vår e-tjänst eller blankett som du hittar här. Länk till annan webbplats.

Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. Det är också viktigt att du kontaktar oss om du genomför ett ägarbyte. Bestämmelser om ölförsäljning hittar du i alkohollagen. Länk till annan webbplats. 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Hygienisk verksamhet

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Om du ska bedriva den här typen av verksamhet behöver du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar. Syftet är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. 

Anmäl om det finns risk för blodsmitta eller annan smitta

Du ska göra en anmälan om du i din behandling innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Det kan vara fallet om du använder redskap som kan penetrera huden eller som kan medföra risk för annan smitta. Andra typer av smittor som kan uppstå är till exempel hudinfektioner.

Exempel på verksamheter som behöver anmälas

 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Kroppsmodifiering (implantat under huden, ärrbildning, brännmärkning och kluven tunga)
 • Piercing
 • Tatuering
 • Håltagning
 • Barberare (rakkniv på huden)
 • Övriga stickande & skärande verktyg mot huden 

Ändringar från 1 juli

Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Notera dock att det även innan 1 juli varit förbjudet att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta utan att anmäla verksamheten.

Vem ska anmäla verksamheten?

Du som ska driva verksamheten kallas för ”verksamhetsutövare” och är den person som ska fylla i anmälningsblanketten. 

Om flera olika anmälningspliktiga verksamheter kommer att finnas inom anläggningen ska varje verksamhet anmälas var för sig. Om det finns flera verksamhetsutövare (exempelvis flera olika företag) inom lokalen ska varje företag lämna in en egen anmälan. 

Så här gör du en amälan

Dessa uppgifter behöver du bifoga för att anmälan ska vara komplett

 • Ritning över lokalen. Rumsindelning och inredning ska framgå.
 • Verksamhetsbeskrivning, exempelvis öppettider, antal behandlingsplatser, städrutiner med mera.
 • Uppgifter om ventilation, typ av ventilationssystem, flöden, kopia på obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
 • Teknisk beskrivning: beskrivning av utrustning som har med hygien att göra exempelvis sterilisator, dammsug på fotslipmaskin och håltagningsutrustning.  

Det här är bra att tänka på

 • Din verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att du har anmält din verksamhet, om inte samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer något annat.
 • Du behöver även göra en anmälan vid överlåtelse, upphörande eller ändring av din verksamhet. 
 • Är du osäker på om din behandling kräver att du skickar in en amälan eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare själv ska kontrollera att din verksamhet följer de regler som finns. Därför behöver du ha ett egenkontrollprogram med rutiner för din verksamheten. I egenkontrollen ingår bland annat dokumentation om hur städning, avfallshantering, smittrening med mera ska fungera. 

Krav på lokalen

 • Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering.
 • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar.
 • Separat städutrymme med utslagsvask.
 • Ändamålsenlig ventilation och temperatur.
 • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum.
 • För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra.  

Avgift för hantering av din anmälan

För hantering av ditt ärende tillkommer en avgift som är fastställd enligt kommunens taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Faktura skickas separat. 


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Verksamhet med miljöpåverkan

Som ägare av hästgård finns det många saker du kan behöva tänka på - utöver att ta hand om dina djur. Det kan handla om gödselhantering, risk för läkage och annan miljöpåverkan. Här berättar vi närmare vad du behöver tänka på, använd gärna checklistan för att se över din anläggning. Mer information finns på vår sida om just hästgård här på katrineholm.se.

Vad är tillsyn?

Tillsyn innebär att en miljöinspektör kommer ut till din gård för att få se hur din verksamhet bedrivs. Om det finns delar av din verksamhet som innebär risker för miljön diskuterar vi vilka andra lösningar som kan vara aktuella. Efter besöket får du en rapport där det framgår vad vi pratat om, ifall något behöver åtgärdas och även vilken tidsplan vi kommit överens om. Ibland kan det bli aktuellt att följa upp besöket vid ett senare tillfälle för att se hur det blev. De vanligaste frågorna vi diskuterar är skötsel av vinterhagar och förvaringen av gödsel.

Det här behöver du tänka på

Som hästhållare har du ansvar för att din anläggning och din verksamhet inte orsakar skador på miljön. Det betyder att du till exempel ska se till att gödsel inte läcker till grundvatten, vattendrag och sjöar. Nedan finns en kort checklista med frågor som du kan använda för att se över din egen verksamhet.

Liten checklista för hästhållare

 • Vilka bestämmelser gäller för just min anläggning?
 • Är gödsellagringen säker, kan det läcka ut vätska till omgivningen eller grundvattnet?
 • Finns det risk för näringsläckage från hagar, ligghallar eller andra ytor?
 • Överutfodrar jag hästarna?
 • Behöver jag mocka oftare?
 • Kan jag minska mängden foderspill?
 • Finns det vattendrag eller brunnar att ta hänsyn till?
 • Hur gör jag mig av med gödseln?
 • Finns det krav på dokumentation?

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för tillsynsbesöket enligt den taxa som gäller. Vi har en timtaxa för ärenden enligt miljöbalken. På vår sida med styrande dokument hittar du aktuell taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen eller i vissa fall söka tillstånd från länsstyrelsen. För en del mindre anläggningar krävs varken anmälan eller tillstånd. 

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. 

Verksamheter som behöver anmälas

Vilka slags företag som måste anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd för den kan du främst få information om i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Så här anmäler du din verksamhet

Du gör din anmälan direkt via vår blankett Miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

 • Din anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av din verksamhets omfattning och miljöeffekter. 
 • Ibland behövs också ett besök på plats av samhällsbyggnadsförvaltningens personal. När anmälan är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut.

Skicka in din anmälan i tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du gör din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. I anmälan ska du beskriva verksamheten noggrant och även den miljöpåverkan som verksamheten kommer att ha. Tänk på att du kan behöva skicka in kompletteringar om anmälan inte är tillräckligt utförlig. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer något annat.

Dessa krav ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet

 • Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs.
 • I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna Länk till annan webbplats.. Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.
 • Om du driver en miljöfarlig verksamhet ska du bland annat ha kunskap om kemikaliehantering, farligt avfall och egenkontroll.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar (cisterner), eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du är även skyldig att anmäla när en cistern tas ur bruk. 

Så här anmäler du installation av cistern 

Du gör din anmälan direkt via vår blankett Installation av Cistern  Länk till annan webbplats.
Tänk på att du behöver skicka in din anmälan till oss minst fyra veckor innan installationen påbörjas. Du kan även behöva kontakta räddningstjänsten för att söka tillstånd för hantering/förvaring av brandfarlig vara. Du är välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

Installation av följande anordningar behöver anmälas

 1. Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
 2. Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom skyddsområde för vattentäkt. 

Det här behöver du skicka med i din anmälan

 • Situationsplan.
 • Tillverkningsuppgifter.
 • Kontrollrapport.

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning vid anmälan om installation av cistern (enligt den taxa som gäller). Ingen avgift tas ut för att handlägga anmälan om cistern som tagits ur bruk och inte heller för information om försäljning av cistern. 

Bra att veta

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Så här anmäler du om en cistern tas ur bruk

Du gör din anmälan direkt via vår blankett Cistern tagen ur bruk Länk till annan webbplats.

 • Anmälan om att cisternen tas ur bruk och saneringsintyg skickar du in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Vid försäljning av cistern ska samhällsbyggnadsförvaltningen informeras för uppdatering av register.
 • Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och överfyllnadsskydd så att cisternen inte kan fyllas av misstag. Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att du anlitar en specialist/expert för arbetet. Cistern bör avlägsnas eller om detta inte är möjligt fyllas med sand.
 • Det avfall som uppkommer vid tankrengöringen klassas som farligt avfall och ska omhändertas av godkänd behandlingsanläggning alternativt lämnas till godkänd mellanlagring. Detsamma gäller för eventuellt nivålarm innehållande kvicksilver eller andra kemikalier.
 • Om du har en verksamhet och själv transporterar farligt avfall krävs anmälan/ansökan hos Länsstyrelsen. 

Avgifter

Ingen avgift tas ut för att handlägga anmälan om cistern som tagits ur bruk och inte heller för information om försäljning av cistern. 

Bra att veta

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Ska du starta en verksamhet i ett vattenskyddsområde? Då är det bra att veta att det finns särskilda bestämmelser för vad du får göra. Reglerna är till för att skydda vattentäkten från föroreningar. Innan du påbörjar en verksamhet behöver du undersöka om det är tillåtet på platsen, eller om det krävs ett tillstånd. Hör av dig till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Aktiviteter som ofta är reglerade eller kräver tillstånd:

 • Användning eller förvaring av kemikalier och petroleumprodukter exempelvis bensin.
 • Användning av bekämpningsmedel.
 • Spridning av gödsel.
 • Djurhållning.
 • Flisupplag, avfallsupplag och snöupplag.
 • Grävarbeten, borrning och täktverksamhet.
 • Avloppsledningar och infiltrationsanläggningar.
 • Saltning av vägar.
 • Tvätt av bilar.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningen som bevakar att du som yrkesmässigt använder kemikalier i kommunen använder dem på rätt sätt. 

Vad är en kemisk produkt

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim, rengöringsmedel och bekämpningsmedel. 

Det här behöver du som säljer kemiska produkter veta

 • Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta och förpackade när de säljs.
 • Företagen som tillverkar och importerar produkterna har ansvar för att sortera och märka dem, men du som säljer produkterna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt.
 • Du behöver också känna till när det krävs barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning, samt ha koll på vilka kemiska produkter som kräver tillstånd. 

Märkning enligt CLP-förordningen

Enligt bestämmelserna i CLP-förordningen ska kemiska produkter, som är farliga antingen som fysikaliska faror (brand, explosion) eller farliga för människors hälsa eller för miljön, vara märkta med: 

 • faropiktogram,
 • signalord,
 • faroangivelser – talar om på vilket sätt produkten är farlig,
 • skyddsangivelser – talar om hur man skyddar hälsa och miljö. 

Lär dig mer om kemiska produkter, märkning och ansvar

Här kan du ladda ned Kemikalieinspektionens broschyr Länk till annan webbplats. och som riktar sig till butiker som säljer till privatpersoner. Här finns förklaringar till vad olika märkningar betyder och vilka bestämmelser som är knutna till respektive märkning.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Sysslar du med en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då är det viktigt att du har kunskap och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. Här kan du läsa mer om vad som gäller. 

Vad är ett köldmedium?

I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. F-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. När dessa f-gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten, på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. 

För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU-kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen. Här finns regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. 

www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller. Du kan även lätt räkna ut CO2e (koldioxidekvivalenter) för din utrustning, intervall för läckagekontroll samt få noteringar om saker som kan vara viktiga att tänka på för din utrustning. 

Rapporteringskrav - det här gäller

 • Som operatör är du skyldig att informera samhällsbyggnadsförvaltningen innan du installerar en utrustning som innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer.
 • Har du en utrustning med 14 ton CO2e köldmedia eller mer ska du årligen rapportera läckagekontrollen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Årsrapporten ska skickas in senast den 31 mars och redovisa händelser under föregående verksamhetsår. 

Skicka rapporten till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm 

Registerföring

Som operatör ska du föra register över exempelvis: 

 • den mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen,
 • de mängder som installerats,
 • och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande. 

Krav på certifiering av både företag och personal

Personer och företag som gör ingrepp i utrustning, läckagekontroll med mera ska vara certifierade. 

Miljösanktionsavgift

Om kraven inte följs kring den utrustning som innehåller köldmedium kan det leda till en miljösanktionsavgift. Det innebär att du kan få betala en straffavgift.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet behöver du tillstånd (dispens) från samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglerna har kommit till för att hindra att näring läcker ut i våra sjöar och vattendrag. 

När behöver jag ansöka om tillstånd?

Inom hela Katrineholms kommun behöver du ansöka om tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen för att få sprida gödsel under perioden 1 november till 28 februari

Du behöver också ansöka om tillstånd om marken är frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad under andra delar av året. Om tjälen gått ur till ett djup av minst 15 till 20 centimeter anses inte marken vara frusen längre. Vid tillfällig nattfrost räknas det inte som att marken är frusen. 

När kan jag få tillstånd?

 • Du kan endast få tillstånd att sprida gödsel om du inte kan hitta alternativa lagringsmöjligheter, till exempel hos andra lantbruk. 

När kan jag inte få tillstånd?

 • Du kan inte få tillstånd om du har för liten lagringsvolym i förhållande till hur många djur du har. Något oväntat måste ha inträffat som lett till att du inte kunnat sprida gödseln i tid. Exempel kan vara extrema väderförhållanden. 

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker via vår blankett dispens för spridning av gödsel Länk till annan webbplats.

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för att sprida gödsel (enligt den taxa som gäller).


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Är du jordbrukare och vill själv omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bra att veta

Om du ska sprida slam och filtermaterial från din enskilda avloppsanläggning ska det ske på den egna fastigheten och på mark som brukas. 

Här ansöker du om eget omhändertagande av slam Länk till annan webbplats. 

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om att sprida slam och filtermaterial på jordbruksmark (enligt den taxa som gäller).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Genom de

egen­skap­erna kan bekämpningsmedel också orsaka skada på hälsan och miljön. Därför är det viktigt att de är godkända och att de används på rätt sätt.  

När behöver jag tillstånd för spridning av bekämpningsmedel?

Ibland kan du behöva tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel. Tillstånd krävs inom följande områden: 

 • inom vattenskyddsområden,
 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • utomhus inom skyddsområde för vattentäkt,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

När behöver jag anmäla användning av växtskyddsmedel?

Ska du använda växtskyddsmedel inom din verksamhet kan du behöva anmäla det till oss. Inom följande områden behöver du göra en anmälan: 

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av bestämmelser om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. 

När behöver jag inte ansöka om tillstånd eller anmäla?

Förbud, tillstånds- och anmälningsplikt gäller inte användning som: 

 • har karaktär av punktbehandling,
 • har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och att miljön inte riskerar att skadas. 

Så söker du tillstånd och anmäler

Du söker tillstånd via vår blankett Sprida bekämpnings- och växtskyddsmedel. Länk till annan webbplats.

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för att sprida bekämpningsmedelx (enligt den taxa som gäller).


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på lantbruk och andra djurhållande gårdar i Katrineholms kommun.

Tillsynsbesök på lantbruk

Våra tillsynsbesök bokas oftast in i förväg med dig som är lantbrukare eller djurhållare, men oanmälda besök kan också förekomma.

Vad tillsynen inriktas på vid besöket är beroende av vilken verksamhet du har, tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt.

Det här kontrollerar vi vid ett tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket kontrollerar vi bland annat hantering och förvaring av:

 • gödsel (gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal),
 • bekämpningsmedel (behörighet, journalföring),
 • cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade medmera),
 • kemikalier,
 • avfall,
 • kadaver (död djurkropp).

Det här ska finnas tillgängligt vid tillsynsbesöket

Följande uppgifter och handlingar bör finnas tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • djurantal,
 • storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn,
 • eventuella stallgödselavtal,
 • storlek på tillgänglig spridningsareal,
 • växtodlings- och gödslingsplan och markkarteringsuppgifter,
 • sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedelsspridning,
 • avfallsjournal över farligt avfall,
 • journal över kontroll och service av köldmedieaggregat.

Efter besöket skriver vi ett inspektionsprotokoll som sedan skickas till dig som är lantbrukare eller djurhållare.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Numera krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. 

Dessa riktlinjer gäller i Katrineholms kommun 

 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet.
 • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Under sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Välj en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). Placering bör ske på en högre höjd i terrängen (alltså inte i en i svacka eller grop). Se bild nedan.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du placerar stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är tillräckligt.
 • Avståndet till kända vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 30 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.
 • OBS! Vi vill informera om att även om alla ovanstående försiktighetsåtgärder följts kan det finnas risk för föroreningar av till exempel vattentäkt. 

 Illustrationer

 • Figur 1 visar lämplig placering av plats.
 • Figur 2 visar placering av djurkropp.

 


Tips

Gräv en 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1,5 meter jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna. För exempel se bilderna ovan.  

Mer information

Mer information om lagstiftningen som handlar om nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats.
Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Vatten och avlopp

Alla dricksvattenanläggningar (vattenverk och distributionsanläggningar), som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.


Här registrerar du en ny dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Undervisningslokaler

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamhet med undervisningslokaler är exempelvis

 • förskola,
 • grundskola,
 • gymnasieskola,
 • fritidshem,
 • eller specialskola. 

Här kan du anmäla undervisningslokal Länk till annan webbplats.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Information om kundundersökning

När du lämnar in en ansökan till Katrineholms kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per år genomförs en NKI- undersökning (Nöjd kund-index) i syfte att ta reda på vad du som företagare tycker om den kommunala myndighetsutövningen, vår service och kontakten med oss. Det här innebär att vi lämnar över dina personuppgifter till ett företag för att genomföra undersökningen på vårt uppdrag. De områden som berörs inom vår verksamhet är:

 1. Bygglov
 2. Markupplåtelse
 3. Serveringstillstånd
 4. Miljö-och hälsoskydd
 5. Livsmedelskontroll

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon växel 0150-570 00
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Bokade besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Öppettider: Måndag till fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13.