/

Miljö & hälsoskydd

Här får du råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor så som radon, eldning av trädgårdsavfall, badvattenprover, matförgiftning, hur du lämnar klagomål med mera.

E-tjänster och blanketter

På vår portal för e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. hittar du samtliga e-tjänster och blanketter inom området miljö och hälsa.

Lämna ett klagomål

Här kan du lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, buller, eldning, ventilation, fukt/mögel, lukt med mera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att titta på och bedöma varje enskilt klagomål. Vi har en handläggningstid på cirka fem veckor.

Lämna ett klagomål Länk till annan webbplats.

Miljöskydd

Här får du veta vad som gäller om du vill hantera skräp eller exempelvis använda vattenskoter i våra sjöar.

Har du frågor kring lantbruk, miljöfarlig verksamhet eller kemiska produkter? Besök våra företagssidor för mer information.

Det här händer när du tvättar bilen hemma

När du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner förorenat vatten ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet går oftast ut i närmaste sjö eller vattendrag helt utan rening. Tvättvatten från en fordonstvätt räknas som avloppsvatten. Det är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. 

Tvättvatten från fordonstvätt innehåller bland annat:

 • Olja
 • Tungmetaller (exempelvis bly, kadmium och krom)
 • Avfettningsmedel
 • Rengöringsmedel

Dessa ämnen är giftiga och skadliga för vattenlevande organismer och miljön.
Om du tvättar bilen på gatan finns därför en stor risk att tvättvattnet från biltvätten rinner rakt ut i närmaste badsjö.

Så här tvättar du bilen på ett miljövänligt sätt

Din bil ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt. Det bästa är om du åker till en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet.

Alternativ till att tvätta hemma:

 • Gör-det-själv tvätthall
 • Automattvätt
 • Professionell Tvättfirma

Vad säger lagen?

Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från biltvätt i dagvattennätet och därmed i vattendragen.

Tips för dig som bara vill spola av bilen med vatten

Om du bara vill spola av bilen utan att använda avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter kan du stå på en grus- eller gräsyta hemma. Där kan tvättvattnet tas upp och delvis renas av marken.

Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken. Förbudet riktar sig till alla, även markägare och gäller utomhus och på platser där allmänheten har insyn eller tillgång till. Trots det är nedskräpning vanligt och upplevs som ett växande problem i samhället. Nedskräpade platser upplevs otrevliga, otrygga och kostar kommun och skattebetalare stora summor varje år.

Vad innebär nedskräpning?

Med nedskräpning menas avfall som slängts eller lämnats på en plats där det inte hör hemma. Det kan vara hushållssopor, glas, bilar, möbler, fimpar, snus, godispapper, engångsgrillar, hemelektronik och trädgårdsavfall. En fastighet som förvarar många saker kan ge ett stökigt intryck och kan även det räknas som nedskräpning.

Från och med 30 september 2021 är det böter från 800 kronor vid nedskräpning.

Anmäl nedskräpning

Anmälan om nedskräpning gör du som ett klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan lämna ditt klagomål via mejl, telefon eller brev eller via våra e-tjänster. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan.

Vill du lämna in en anonym anmälan är det viktigt att du informerar oss om att du vill vara anonym.

Vid anmälan vill vi gärna ha följande uppgifter:

 • Vilken fastighet/plats det rör sig om
 • Typ av avfall
 • Mängden avfall
 • När det kommit dit och hur länge det legat där
 • Om det finns en föroreningsrisk
 • Om det finns några uppgifter om vem som skräpat ner.

I de fall där det är känt vem som skräpat ner, ligger ansvaret på nedskräparen att städa upp och en polisanmälan kan göras mot nedskräparen. Även privatpersoner kan göra en polisanmälan direkt om de vet vem som skräpat ner.

Vid frågor gällande grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du ta kontakt med polis, länsstyrelse eller arbetsmiljöverket.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Nedskräpning vid återvinningsstationerna anmäler du till sopor.nu Länk till annan webbplats.. Här kan du även anmäla om det finns behållare som behöver tömmas.

Håll Sverige Rent

Katrineholms kommun deltar varje år i Håll Sverige rents kampanj Skräpplockardagarna Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om skräp? Läs mer och gå med i Håll Sverige rent Länk till annan webbplats..

Numera krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. 

Dessa riktlinjer gäller i Katrineholms kommun 

 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet.
 • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Under sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Välj en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). Placering bör ske på en högre höjd i terrängen (alltså inte i en i svacka eller grop). Se bild nedan.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du placerar stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är tillräckligt.
 • Avståndet till kända vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 30 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.
 • OBS! Vi vill informera om att även om alla ovanstående försiktighetsåtgärder följts kan det finnas risk för föroreningar av till exempel vattentäkt. 

 Illustrationer

 • Figur 1 visar lämplig placering av plats.
 • Figur 2 visar placering av djurkropp.Tips

Gräv en 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1,5 meter jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna. För exempel se bilderna ovan.  

Mer information

Mer information om lagstiftningen som handlar om nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats.
Länk till annan webbplats.

Mer information kommer, grundregeln är att eldning inte längre är tillåten.
Läs nyheten: Nya regler i miljöbalken förbjuder eldning av trädgårdsavfall

I Katrineholms kommuns sjöar är det förbjudet att köra vattenskoter.

Var får jag åka?

Körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053). I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är därmed tillåtna för vattenskotrar. Bryter man mot bestämmelserna kan man dömas till böter. 

Vilka regler gäller?

Skada inte människor, natur och miljö
Vattenskoterkörning kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Du som kör måste se till att ingen skada eller besvär uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande för de som bor i området eller för andra som vistas i området. 

Så här kan vattenskoterkörning påverka miljön

 • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande för människor och djur.
 • Risk för olyckor. Den som kör invid badplatser kan riskera att köra på badande.
 • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
 • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden. 

Om reglerna inte följs

Om du upplever att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig är det Polisen du ska vända dig till. 

Mer information

Allt om vattenskoteranvändning på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats
Länk till annan webbplats.
Vägledning kring vattenskoterförordningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ska du starta en verksamhet i ett vattenskyddsområde? Då är det bra att veta att det finns särskilda bestämmelser för vad du får göra. Reglerna är till för att skydda vattentäkten från föroreningar. Innan du påbörjar en verksamhet behöver du undersöka om det är tillåtet på platsen, eller om det krävs ett tillstånd. Hör av dig till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Aktiviteter som ofta är reglerade eller kräver tillstånd:

 • Användning eller förvaring av kemikalier och petroleumprodukter exempelvis bensin.
 • Användning av bekämpningsmedel.
 • Spridning av gödsel.
 • Djurhållning.
 • Flisupplag, avfallsupplag och snöupplag.
 • Grävarbeten, borrning och täktverksamhet.
 • Avloppsledningar och infiltrationsanläggningar.
 • Saltning av vägar.
 • Tvätt av bilar.

Hälsoskydd

Här får du veta mer om luftkvalitet, badvattenprover, störningar som orsakas av djur, hur du mäter radon i din bostad, användning av växtskyddsmedel och hur du lämnar klagomål på din bostadsmiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar prover på badvattnet vid våra kommunala badplatser varje sommar för att kontrollera vattnets kvalitet. Badvattenprover tar vi från början av juni till och med augusti varje sommar. 

Resultaten från badvattenproverna

Resultaten från de prover vi tar hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. 

Råd vid algförekomst i badvatten

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet visar tydliga tecken på riklig algförekomst. Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med riklig algförekomst. Både barn och husdjur är extra känsliga. Om du redan har badat skölj då av dig grundligt med rent vatten för säkerhets skull.

En bra boendemiljö betyder att störningarna ska vara så små som möjligt. Ren luft och tyst miljö är viktigt. Du ska inte behöva utsättas för lukt eller buller eller riskera att skadas av radon, mögel eller annat som är farligt för människors hälsa. 

Vem har ansvaret för min bostadsmiljö?

Om du har problem med en bostad du hyr ska du i första hand ta kontakt med fastighetsägaren/hyresvärden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller de krav som gäller. 

Lämna klagomål på bostadsmiljön

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen och lämna in ett klagomål. Vi gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut. Beslutet kan antingen ge dig rätt och fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att vi bedömer att bostadsmiljön är tillräckligt bra och att det är dina krav som är för höga. 

Här hittar du en ifyllningsbar blankett för anmälan av klagomål. Länk till annan webbplats.

Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar störningar som orsakas av djur och som medför besvär eller problem för människors hälsa. Du behöver även söka tillstånd hos oss för att ha vissa djur inom områden med detaljplan.

Tillstånd för att ha djur inom område med detaljplan

För att minska risken för störning måste du ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill hålla vissa djur inom områden med detaljplan. I vissa fall behöver du även ansöka om tillstånd om du bor inom ett vattenskyddsområde. Du kan använda vår blankett för att ansöka om att ha djur inom område med detaljplan. Länk till annan webbplats.

Djur som kräver tillstånd:

 • nötkreatur,
 • häst,
 • get,
 • får,
 • svin,
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns),
 • orm. 

Varför behöver jag ansökan om tillstånd?

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för grannar som störs av djuren. Det framgår av de lokala föreskrifterna att det krävs tillstånd för detta i Katrineholms kommun.

Det här gäller för höns i tätbebyggt område

 • Har du färre än fem höns som hålls utan tupp betraktas de som sällskapsdjur. Om du vill ha fjäderfä som sällskapsdjur behöver du inte ansöka om tillstånd.
 • Vill du ha fem höns eller fler inom tätbebyggt område behöver du ansöka om tillstånd.
 • Hållande av tupp kräver tillstånd och tillåts inte om det finns risk för att den stör grannarna. Om du önskar hålla tupp, beskriv i ansökan hur olägenhet ska förebyggas.

Tänk på det här

 • Du behöver ha ett bra system för att hantera gödseln för att vi ska kunna ge dig tillstånd. Beskriv i ansökan hur du tänkt göra.
 • Du behöver kunna förvara foder på ett sätt som inte drar till sig fåglar, gnagare eller andra skadedjur.
 • Om din djurhållning är störande för omgivningen kan vi ta tillbaka tillståndet och du får då inte längre ha de djur som du tidigare fått tillstånd för.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan (enligt den taxa som gäller).

Störningar som orsakas av djur

Störs du i din bostad av djur som ägs av dina grannar, det kan vara hundar som skäller eller problem med lukt orsakade av djur, ska du i första hand prata med den som äger djuret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar störningar som orsakas av djur och som orsakar problem för människors hälsa. Kontakta oss om du behöver hjälp eller råd.

Var vänder jag mig om djur far illa?

Misstänker du att djur far illa eller har du har frågor kring djurskydd, kontakta Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besök Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats Länk till annan webbplats. 

Aggressiva eller bortsprungna djur

Om du träffar på aggressiva eller lösspringande hundar är det polisen du ska kontakta. Det är även polisen som du ska kontakta om du hittar katter, hundar eller andra djur som du tror saknar ägare eller om du misstänker att de är bortsprungna. Polisen nås på telefon 114 14. 

Säljer din verksamhet folköl, tobak, e-cigaretter eller receptfria läkemedel? Besök våra företagssidor för att få mer information om vad du behöver veta

Driver du en verksamhet inom hygien så som piercing, tatuering, fotvård, massage, solarium med mera? Besök våra företagssidor för att få mer information om vad du behöver veta.

I Katrineholms kommun har vi inga stora eller generella problem med luften vi andas. Periodvis och på vissa platser kan luften dock vara mindre nyttig. Det kan till exempel bero på hög andel biltrafik på vissa gator eller utsläpp från förbränningsanläggningar och industrier.

När kan luften vara sämre?

Vissa perioder då luften kan vara sämre är årstidsbundna. Under vintern kan det bland annat bero på vedeldning, på våren ökar partikelhalterna när vägarna torkar upp och vägdammet sprids, och under sommaren kan halterna av marknära ozon stiga vilket kan påverka luftvägarna hos känsliga personer.

Prognos för ozonhalten kan du hitta på SMHI:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur mäter vi luftkvaliteten i Katrineholms kommun?

I Katrineholm utförs inga kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten eller luftföroreningar. Med hjälp av tidigare mätningar och bedömningar av hur utsläpp från trafik och industrier förändras, kan man göra modellberäkningar av halterna i luften.

Tips på bra länkar om luftkvalitet

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara. På längre sikt är det dock en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. Misstänker du att du bor i ett radonhus eller känner dig allmänt orolig är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan orsaka lungcancer. Radon i kombination med rökning ökar risken.

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta radonhalten. 

Vad gör jag om halterna är för höga?

Har du gjort en mätning och årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) kan du kontakta en godkänd konsult för att få en offert med förslag till åtgärder och pris. Via Svensk Radonförenings medlemsregister har du möjlighet att söka efter en certifierad konsult. 

Du som äger och förvaltar flerbostadshus

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att mäta radon och vid förhöjda radonhalter göra åtgärder. Radonhalten ska kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen (kontrollen) och har som mål att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor i kommunen. 

Du som bor i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus (lägenhet) är det fastighetsägaren som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna. 

När det är dags att mäta radon väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om mätningen ska göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. 

Om du vill veta om det redan gjorts en radonmätning i ditt hus kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. 

Du som bor i småhus

Boverket har tagit fram en guide för dig som bor i småhus. Den kallas för Radonguiden och finns för nedladdning längre ned. 

Ta hjälp av vår radonkarta

Med hjälp av vår karta kan du ta reda på om din bostad ligger i ett område med förhöjda radonvärden. Klicka här för att öppna kartan. Länk till annan webbplats.

Beställa radonmätning på egen hand

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett godkänt mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Det går inte att beställa dosor genom Katrineholms kommun, utan du behöver vända dig direkt till ett mätlaboratorium.

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar inte med något enskilt mätlabb. 

Mer information

Dokument från Katrineholms kommun (PDF)

Radonvägledning Pdf, 797.9 kB.

Redovisning av radon - fastighetsuppgifter Pdf, 57.2 kB.

Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Pdf, 48.4 kB.

Ditt ansvar som boende Pdf, 31 kB.

Vanliga frågor och svar Pdf, 49.5 kB. 

Bra länkar

Radonguiden - Boverket Länk till annan webbplats.

Sök efter godkända mätlaboratorier Länk till annan webbplats.

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men du som eldar i kamin eller vedpanna kan göra en insats för att minska utsläppen genom att elda rätt. Ved som eldas på fel sätt ger nämligen höga utsläpp av luftföroreningar.

4 tips för att tända brasan på rätt sätt

 • Använd lagom torr ved,
 • se till att ha god lufttillförsel,
 • stapla brasan luftigt,
 • tänd brasan i toppen - då blir förbränningen bäst och orsakar minst föroreningar. Den glödbädd som bildas tänder sedan effektivt eld på större vedträn

Läs mer om hur du kan elda rätt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Från och med 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda kemiska växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Syftet är att skydda miljön och människors hälsa och särskilt känsliga grupper som barn och gravida. Förbudet påverkar gäller privatpersoner och yrkesverksamheter.

Här gäller förbudet

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillgång till,
 • i parker och trädgårdar,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemmiljö,
 • på växter inomhus (utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande).

Platser som inte omfattas av förbudet

 • Jordbruksmark och kommersiella odlingar påverkas inte av förbudet.

Exempel på växtskyddsmedel som du inte längre får använda

Förbudet gäller växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel så som:

 • Roundup
 • Pyretal
 • Raptol
 • Pyrsol
 • Provanto
 • Provado
 • Spraits
 • Substral Insektsmedel
 • Insekter - Nej tack
 • Insekt Effekt

Växtskyddsmedel som fortfarande är godkända att använda

Vissa medel som bedömts som särskilt ofarliga får du fortsätta att använda, exempelvis:

 • järnfosfat,
 • rapsolja,
 • ättiksyra,
 • svavel,
 • urea samt många biologiska bekämpningsmedel.

Återvinning och avfall

Växtskyddsmedel som inte längre är godkänt att använda lämnar du som farligt avfall vid Vika återvinningscentral Länk till annan webbplats.i Katrineholm.

Mer information

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka växtskyddsmedel som är godkända respektive förbjudna att använda i trädgårdar och parker med mera.

Livsmedel

I Katrineholm ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Här får du veta vilka som ansvarar för att reglerna kring livsmedel följs, och hur du anmäler en misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion.

Driver du en restaurang eller säljer livsmedel? Besök våra företagssidor för mer information.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion när du ätit ute eller av någon mat som du har köpt hem bör du så fort som möjligt anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Så här gör du om du blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så fort som möjligt om du tror att du blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion av mat från restaurang, butik eller annan livsmedelsanläggning. Det är viktigt att du kontaktar oss, eftersom vi med din hjälp kanske kan hindra att fler blir drabbade. Om du har mat kvar som du tror att du blivit drabbad av – spar den kyld. Den kan behövas vid provtagning. 

Anmälan om matförgiftning eller allergisk reaktion

Vill du anmäla en misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion gör du det via våra ifyllningsbara blanketter. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. 

Anmäl misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion Länk till annan webbplats.

Den praktiska kontrollen av livsmedelshanteringen i Katrineholms kommun sköts av miljöinspektörer på samhällsbyggnadsförvaltningen. Våra kontroller gör att du som konsument får bra och säkra livsmedel. För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU. Läs mer om livsmedelslagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Så här arbetar vi

Vi på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning genomför tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Vi ger också invånare och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor. Vi gör också en del miljöövervakning för att undersöka bland annat vattenkvaliteten för att följa utvecklingen och följa upp åtgärder.

 • Den mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlad i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter.
 • Livsmedelskontrollen sker utifrån en EU-gemensam lagstiftning. Målet med den svenska livsmedelskontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Livsmedelskontrollen omfattar också dricksvatten.
 • Annan lagstiftning vi jobbar gäller exempelvis tobak, strålskydd (solarier) och receptfria läkemedel som säljs i butik.
 • Vi genomför inspektioner, både föranmälda och oanmälda. Alltifrån flera gånger per år till vart tredje år eller ännu mer sporadiskt beroende på verksamhetens storlek och art.
 • Vi handlägger ansökningar och anmälningar innan verksamheter startar eller åtgärder vidtas.
 • Vi handlägger klagomål och ställer krav på åtgärder om så behövs.
 • Våra volymmässigt största arbetsområden är livsmedelskontroller och tillstånd till enskilda avlopp.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.