/

Kommunstyrelsen

Här finns handlingar och beslut som tas i kommunstyrelsen. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

Sammanträde den 31 januari 2024

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

3 Uppdrag, händelser och projekt

4 Återkoppling

5 Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

6 Revidering av biblioteksplan 2024-2027

7 Revidering av socialnämndens respektive vård- och omsorgsnämndens reglemente

8 Svar på motion om skräp i korgen och inte på backen

9 Nyttjande av integrationsfond 2023

10 Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrningen med fokus på ekonomisk uppföljning och analys

11 Fördjupad utredning av förutsättningar för en ny gemensam anläggning för återbruk och återvinning i Katrineholm

12 Vattentjänstplan för Katrineholms kommun

13 Inspektionsrapport från Länsstyrelsen 2023

14 Förlängning av styrdokument - Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

15 Remissyttrande Regionalt Serviceprogram för Sörmland 2024-2030

16 Bidrag till Katrineholm Cupallians - Katrineholm Cup fotboll 2024

17 Anmälan av delegationsbeslut

18 Meddelanden

Sammanträde den 28 februari 2024

§ nr Ärende

19 Fastställande av dagordning

20 Information

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
- Befolkningsstatistik
- Upphandling
- Djulö camping
- Vattentjänstplan

Omvärldsbevakning
- Nya företag och konkurser

21 Justering av budget 2024 utifrån förändrat PO-pålägg

22 Antagande av tillkommande artiklar i CEMR-deklarationen

23 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholms kommuns grundskolor

24 Svar på motion om enkel och attraktiv mat i skolan

25 Årsredovisning kommunstyrelsen 2023

26 Delrapportering - utredning av lokstallsområdet

27 Återrapportering - vision för ett moderniserat kulturhus

28 Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2023

29 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

30 Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning

31 Avskrivning av detaljplan för Bergsgatan, fastigheterna Blåklinten 2 och 3, del av fastigheterna Lokstallet 1 samt Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

32 Planuppdrag gällande detaljplan för Lokstallsområdet, fastigheterna Blåklinten 1, 2 och 3, Lokstallet 1 och 2 samt del av Katrineholm 4:1 och Sandbäcken 3:1, Katrineholm, Katrineholms kommun

33 Ansökan om bidrag till Katrineholms Cup i innebandy 2024-2025

34 Svar på remiss av utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

35 Remissvar - Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

36 Yttrande över remiss av promemoria om ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

37 Svar på remiss av samrådsversion översiktsplan Vingåkers kommun

38 Förlängning av styrdokument

39 Anmälan av delegationsbeslut

40 Meddelanden

Sammanträde den 13 mars 2024

§ nr Ärende

41 Fastställande av dagordning

42 Årsredovisning 2023, Katrineholms kommun

43 Avtackning

Sammanträde den 27 mars 2024

§ nr Ärende

44 Fastställande av dagordning

45 Information

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Fastighetsuppdraget
- Trafiksäkerhet och utveckling på statliga vägar
- Remissvar - Tillstånd vattenverksamhet (förbigångsspår)

46 Föreläsning på temat integration

47 Regler för Katrineholms kommuns tomtkö

48 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

49 Upphörande av styrdokument - Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

50 Svar på motion om att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten

51 Svar på motion om att ersätta gjutet gummi och plastgräs i kommunens park- och gatumiljöer

52 Redovisning av obesvarade motioner - mars 2024

53 Månadsrapport februari 2024 - kommunstyrelsens verksamhet

54 Månadsrapport februari 2024 - Katrineholms kommun

55 Återrapportering särskilt uppdrag - Utreda färdtjänstens organisatoriska placering

56 Rapport - Brottsförebyggande arbete i Katrineholms kommun, tertial 3, 2023

57 Nämndernas internkontroll 2023

58 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - mars 2024

59 Uppföljning av program för privata utförare 2023 - kommunstyrelsen

60 Fastigheten Lövåsen 3:8 (försäljning) och Lövkojan 9 (förvärv)

61 Ansökan om bidrag till Liv & Lust i Parken och Lustparken

62 Val av ledamot tillika vice ordförande i hållbarhetsutskottet

63 Anmälan av delegationsbeslut

64 Meddelanden

Sammanträde den 24 april 2024

§ nr Ärende

65 Fastställande av dagordning

66 Omvärldsbevakning - Leader Sörmland

67 Uppdrag, händelser och projekt - Sammanslagning av vård-och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen

68 Organisatorisk överflytt av huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen

69 Uppföljning av program för privata utförare 2023

70 Årsredovisning 2023 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

71 Årsredovisning 2023 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

72 Sydarkiveras årsredovisning 2023

73 Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

74 Svar på motion om att främja alternativa sätt att bo

75 Månadsrapport mars 2024 - kommunstyrelsens verksamhet

76 Månadsrapport mars 2024 - Katrineholms kommun

77 Planeringsdirektiv 2025 med plan för 2026-2027

78 Rapport - fastighetsuppdraget

79 Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2025

80 Svar på remiss om målbild regionala cykelstråk

81 Arvodesnivå - Katrineholm Vatten och Avfall AB

82 Bidrag till Katrineholms cup i innebandy 2024-2025

83 Bidrag till Katrineholm SK fotboll för Distriktscup

84 Bidrag till projektet "Ett tryggare Backavallen"

85 Anmälan av delegationsbeslut

86 Meddelanden

87 Workshop - Triangeln

Sammanträde den 29 maj 2024

§ nr Ärende

88 Fastställande av dagordning

89 Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Återrapportering - kvalitetsprogram Triangeln
- Språktest

90 Omvärldsbevakning
- Katrineholms Tekniska College (KTC)

91 Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13

92 Revidering av Riktlinjer för kravverksamhet

93 Information om ombudgetering av investeringsmedel

94 Årsredovisning 2023 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

95 Svar på motion om att integrera kulturskolan i grundskolan

96 Svar på motion om att låta innevånarna hämta växter när de byts ut i våra rabatter och krukor

97 Kommunstyrelsens tertialrapport 2024

98 Tertialrapport 2024 Katrineholms kommun

99 Hållbarhetsrapport 2023

100 Omfördelning av budget avseende exploateringsområdet Lövåsen-Uppsala

101 Ombudgetering av investeringsmedel för projektet Södra skolan

102 Medel för deltagande i KK-joggen, barn födda 2018-2019

103 Ansökan om bidrag till Summer Camp 2024

104 Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2024

105 Remissvar - Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

106 Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2024

107 Deltagare i näringslivrådet

108 Anmälan om delegationsbeslut

109 Meddelanden

Sammanträde den 12 juni 2024

§ nr Ärende

110 Fastställande av dagordning

111 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

- Ung Företagsamhet
- Djulö våtmark

112 Omvärldsbevakning
- Triangelföreningen

113 Uppdrag, händelser och projekt
- Utvecklingen gällande skolnärvaro, fullföljd utbildning samt unga vuxna som inte arbetar eller studerar
- Socialnämndens placeringar

114 Fördjupning kommunstyrelsens ansvarsområden - Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet

115 Detaljplan för Igelkotten, fastigheten Igelkotten 1 samt del av Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun

116 Regler för Katrineholms kommuns tomtkö

117 Årsredovisning för Vårdförbundet Sörmland 2023

118 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2023

119 Fastställande av 2025 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

120 Ansökan om amorteringsbefrielse - Katrineholms ryttarförening

121 Månadsrapport maj 2024 - kommunstyrelsen

122 Månadsrapport maj 2024 - Katrineholms kommun

123 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2025-2027

124 Granskning - Översiktsplan för Katrineholms kommun - Framtidsplan 2050

125 Utställning av förslag till vattentjänstplan för Katrineholms kommun

126 Ändring av riktlinjer skolskjuts och elevresor

127 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

128 Bidrag till Fogelstad Musikteater

129 Anmälan av delegationsprotokoll

130 Meddelanden

131 Trevlig sommar

2024

Sammanträde den 12 juni 2024

Sammanträde den 29 maj 2024

Sammanträde den 24 april 2024

Sammanträde den 27 mars 2024

Sammanträde den 13 mars 2024

Sammanträde den 28 februari 2024

Sammanträde den 31 januari 2024

Sammanträde den 25 januari 2023

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2 Introduktion inför ny mandatperiod

3 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

4 Uppdrag, projekt och händelser

5 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

6 Revidering av allmänt nämndreglemente

7 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

8 Revidering av förbundsordningen för samordningsförbundet RAR

9 Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren

10 Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS

11 Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark

12 Svar på motion om ljusslinga på Åsen

13 Bidrag till Katrineholms Jazz- och Bluesfestival

14 Tillämpningsregler skolskjuts

15 Revidering av folkhälsoutskottets namn och verksamhetsområde

16 Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet i Katrineholms kommun

17 Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet

18 Uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet

19 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

20 Återrapportering - utredningsuppdrag om naturskola

21 Återapportering - utredningsuppdrag om elevboenden

22 Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet 2023-2026

23 Val av ledamöter och ersättare i hållbarhetsutskottet 2023-2026

24 Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice ordförande, i Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet 2023-2026

25 Val av representanter till funktionsrättsrådet 2023-2026

26 Val av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 2023-2026

27 Val av representant till Styrgruppen för avfallsplanen

28 Val av representanter till Styrgruppen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2023-2026

29 Anmälan av delegationsbeslut

30 Meddelanden

Sammanträde den 15 februari 2023

§ nr Ärende

31 Fastställande av dagordning

32 Kommunstyrelsens verksamhetsområden

33 Omvärldsbevakning

34 Uppdrag, projekt och händelser

35 Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola

36 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

37 Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB

38 Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB

39 Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors

40 Redovisning av obesvarade motioner - februari 2023

41 Kommunstyrelsens årsredovisning 2022

42 Kommunstyrelsens plan med budget 2023

43 Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2022

44 Svar på informationssäkerhetsgranskning

45 Bidrag till Visionsfestival i Katrineholm

46 Näringslivsråd 2023-2026

47 Anmälan om delegationsbeslut

48 Meddelanden

Sammanträde den 8 mars 2023

§ nr Ärende

49 Fastställande av dagordning

50 Årsredovisning 2022, Katrineholms kommun

51 Platsvarumärke Katrineholm

52 Mottagande av gåva från Katrineholm Handel

53 Svar på remiss om ansökan om nätkoncession - luftledning från Laggarhult till Speteby

54 Svar på remiss om ansökan om nätkoncession - luftledning från Speteby till transformatorstation Hedenlunda

55 Val av representant i Samkultur Sörmland - mandatperioden 2023-2026

56 Anmälan om delegationsbeslut

57 Meddelande

Sammanträde den 29 mars 2023

§ nr Ärende

58 Fastställande av dagordning

59 Omvärldsbevakning

60 Uppdrag, projekt och händelser

61 Återremiss - Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

62 Detaljplan för Duvestrand - norra delen, Katrineholms kommun

63 Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

64 Platsvarumärke Katrineholm

65 Årsredovisning 2022 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

66 Svar på motion om att starta ytterligare en familjecentral

67 Svar på motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

68 Månadsrapport februari 2023 – kommunstyrelsens verksamhet

69 Månadsrapport februari 2023 - Katrineholms kommun

70 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - mars 2023

71 Nämndernas internkontroll 2022

72 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

73 Uppföljning av program för privata utförare 2022 - kommunstyrelsen

74 Svar på remiss Rumslig strategi för Östergötland

75 Begäran om uppdrag för gemensam anläggning återbruk och återvinning

76 Planuppdrag för Triangeln, Sandbäcken 3:1 m.fl

77 Planuppdrag för Kvarnbacken, del av fastigheten Liljen 1

78 Markanvisning del av Fastigheten Liljan 1

79 Val till Näringslivsrådet

80 Bidrag till Fotbolls-VM 2023, live stream

81 Bidrag till Liv & Lust i parken

82 Bidrag till Hållbarhetsfestival 2023

83 Bidrag till veckostädning i Musikens Hus

84 Extra sammanträdesdag för kommunstyrelsen

85 Anmälan av delegationsbeslut

86 Meddelanden

Sammanträde den 24 april 2023

§ nr Ärende

87 Fastställande av dagordning

88 Återremiss - Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola

Sammanträde den 26 april 2023

§ nr Ärende

89 Fastställande av dagordning

90 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

91 Omvärldsbevakning

92 Framtida organisation för viadidakts verksamheter

93 Riktlinjer för exploateringar

94 Riktlinjer för investeringar

95 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

96 Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

97 Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten

och Avfall AB 2022

98 Årsredovisning 2022 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med

Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

99 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2022

100 Fastställande av 2024 års budget för Samordningsförbundet RAR i

Sörmland

101 Sydarkiveras årsredovisning 2022

102 Remissvar reviderad förbundsordning kommunalförbundet Sydarkivera

103 Minskad omfattning av interndebiteringar

104 Månadsrapport mars 2023 - kommunstyrelsens verksamhet

105 Månadsrapport mars 2023 - Katrineholms kommun

106 Indikatorer för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

107 Planeringsdirektiv 2024 med plan för 2025-2026

108 Bidrag till Utvecklingsläger Öst 2023

109 Bidrag till Summer Camp 2023

110 Löneöversyn 2023 - finansiering

111 Deltagare i näringslivsrådet

112 Anmälan av delegationsbeslut

113 Meddelanden

Sammanträde den 24 maj 2023

§ nr Ärende

114 Fastställande av dagordning

115 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

116 Omvärldsbevakning - Modda

117 Uppdrag, projekt och händelser – kvalitetsdialog Viadiaktnämnden

118 Uppföljning av program för privata utförare 2022

119 Årsredovisning för Vårdförbundet Sörmland 2022

120 Svar på motion om att anlägga regnrabatter

121 Svar på motion om att eliminera onödigt höga gupp

122 Svar på motion om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

123 Svar på motion om att anlägga konstgjorda isbanor

124 Reursfördelning LSS

125 Tertialrapport 2023 Katrineholms kommun

126 Hållbarhetsrapport 2022

127 Återrapportering särskilt uppdrag - öka kommunens tillgänglighet genom

fortsattutveckling av Kontaktcenter

128 Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2024

129 Exploateringsavtal del av Nävertorp 5:1 och Räfsan 3

130 Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt lagen

om skydd mot olyckor 2005- 2006

131 Arkivtillsyn socialt och ekonomiskt stöd 2023

132 Svar på remiss om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

133 Bidrag till Katrineholm pride 2023

134 Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2023

135 Anmälan om delegationsbeslut

136 Meddelanden

137 Ajournering

138 Uppdrag, projekt och händelser – kvalitetsdialog bygg- och miljönämnden

Sammanträde den 14 juni 2023

§ nr Ärende

139 Fastställande av dagordning

140 Omvärldsbevakning

141 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

142 Uppdrag, projekt och händelser

143 Svar på motion om att det saknas personal i Katrineholms kommun

144 Svar på motion om bonden i skolan

145 Svar på motion om fritidsgårdar på Norr och i Nävertorp

146 Månadsrapport maj 2023 - kommunstyrelsens verksamhet

147 Månadsrapport maj 2023 - Katrineholms kommun

148 Uppdrag detaljplan Koloniområde Gersnäs

149 Planuppdrag Östra Skolan

150 Avtal och överenskommelse om fastighetsreglering

151 Köpeavtal för del av Lövåsen 3:1

152 Bidrag till inköp av nya budomattor

153 Förlängning av handlingsplan CEMR

154 Revidering av informationshanteringsplanen

155 Tertial 1 - brottsförebyggande arbete i Katrineholms kommun

156 Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning

157 Anmälan av delegationsbeslut

158 Meddelanden

159 Trevlig sommar

Sammanträde den 30 augusti 2023

§ nr Ärende

160 Fastställande av dagordning

161 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

162 Uppdrag, händelser och projekt

163 Teknikval för fastighetsnära insamling av förpackningar i småhus

164 Revidering av Katrineholms kommuns valdistrikt

165 Sammanträdesdagar 2024 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

166 Svar på motion om att göra om Södra skolan till hotell

167 Ansökan om kommunal borgen från Katrineholms Ryttarförening

168 Månadsrapport juli 2023 - kommunstyrelsens verksamhet

169 Månadsrapport juli 2023 - Katrineholms kommun

170 Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan med budget 2024

171 Återrapportering särskilt uppdrag - familjecentral på norr

172 Återrapportering särskilt uppdrag - ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak

173 Återrapportering särskilt uppdrag - modellen för föreningsbidrag

174 Framtidsplan 2050 - Översiktsplan för Katrineholms kommun

175 Ansökan om bidrag till BRIS region Öst 2024

176 Uppdragsbeskrivning för personalutskottet

177 Val av ersättare i Samkultur Sörmland - mandatperioden 2023-2026

178 Anmälan av delegationsbeslut

179 Meddelanden

180 Ledamotsinitiativ - angiverilagen

Sammanträde den 27 september 2023

§ nr Ärende

181 Fastställande av dagordning

182 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

183 Omvärldsbevakning

184 Samordningsförbundet RAR Sörmland

185 Uppdrag, händelser och projekt

186 Omfattning av våtmarksområde vid Djulö

187 Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 – etapp 2, Katrineholms kommun

188 Revidering av Riktlinjer för kommunala bidrag för enskilda vägar

189 Revidering av styrdokumentet Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelser

190 Revidering av styrdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för
anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

191 Redovisning av obesvarade motioner - september 2023

192 Svar på motion om att inte bygga "Guldhuset" på torget

193 Svar på motion om att minska ljusföroreningar

194 Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2023

195 Planuppdrag för detaljplan Koloniområde Mogetorp, del av fastigheten
Kerstinboda 3:1

196 Planuppdrag för detaljplan Västra skolan m.m, fastigheterna Katrineholm
5:3, Tallen 4 samt del av fastigheterna Björken 2, Gersnäs 3:5 och
Katrineholm 5:1

197 Uppdrag att belysa effekterna av finansiell leasing avseende verksamhetslokaler

198 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning av fortsatt utveckling av
simhallen

199 Uppföljning av språktest vid rekryteringsförfarandet

200 Svar på granskning av visselblåsarfunktion

201 Ansökan om medel till musikfestival för mogna 2024

202 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - september 2023

203 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

204 Förlängning av styrdokumentet Informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun

205 Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen

206 Rapport - Brottsförebyggande arbete i Katrineholms kommun, tertial 2 2023

207 Anmälan av delegationsbeslut

208 Meddelanden

209 Kvalitetsdialog - Bildningsnämnden

Sammanträde den 11 oktober 2023

§ nr Ärende

210 Fastställande av dagordning

211 Delårsrapport 2023 för Katrineholms kommun

212 Köpeavtal del av Lövåsen 3:1 Lövåsen-Uppsala

Sammanträde den 25 oktober 2023

§ nr Ärende

213 Fastställande av dagordning

214 Uppdrag, händelser, projekt

215 Näringslivsrådet

216 Revidering- Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

217 Revidering - Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

218 Ny - Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

219 Revidering - Biblioteksavgifter

220 Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

221 Revidering - Taxor för grävning och återställning

222 Revidering - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

223 Revidering - Avgifter för externa måltider

224 Sammanslagning och revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter

225 Ny - Taxa för registreringslotterier

226 Revidering - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

227 Revidering - Färdtjänsttaxan

228 Revidering - VA-taxa för Katrineholms kommun

229 Revidering - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

230 Övergripande plan med budget 2024-2026

231 Utbetalning av partistöd 2024

232 Revidering - bygg- och miljönämndens reglemente

233 Månadsrapport september 2023 - kommunstyrelsen

234 Månadsrapport september 2023 - Katrineholms kommun

235 Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

236 Yttrande gällande Hjälmarens vattenvårdsförbunds vision 2024-2030

237 Svar på samråd om Energi- och klimatplan för Flens kommun

238 Svar på remiss - Energiplan för Vingåkers kommun

239 Förlängning av styrdokument

240 Program för uppföljning av privata utförare

241 Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m.

242 Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun

243 Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2024-2027

244 Anmälan av delegationsbeslut

245 Meddelanden

246 Kvalitetsdialog - service- och tekniknämnden och kulturnämnden

Sammanträde den 22 november 2023

§ nr Ärende

247 Fastställande av dagordning

248 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

249 Omvärldsbevakning

250 Kvalitetsdialog - socialnämnden

251 Bildande av föreningen Hjälmarsamarbetet

252 Antagande av policy - lokalförsörjning

253 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan för jämställdhet enligt

CEMR

254 Svar på motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan &

Duveholmshallen (sportcentrum)

255 Svar på motion om ett levande Köpmangatan

256 Svar på motion om kulturstrategiskt råd

257 Månadsrapport oktober 2023 - kommunstyrelsen

258 Månadsrapport oktober 2023 - Katrineholms kommun

259 Långtidsbudget Hjälmarens vattenvårdsförbund 2024-2026

260 Köpeavtal, del av Lövåsen 3:1, Finntorp

261 Anmälan av delegationsbeslut

262 Meddelanden

Sammanträde den 13 december 2023

§ nr Ärende

263 Fastställande av dagordning

264 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

265 Uppdrag, händelser och projekt

266 Detaljplan för Kerstinboda 3:3 m.fl.

267 Idrottspolitiskt program 2024-2027

268 Måltidspolitiskt program 2024-2027

269 Personalpolitiska programmet

270 Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun

271 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

272 Svar på motion om gratis mensskydd

273 Svar på motion om att klimatanpassa Katrineholm för att klara såväl ökad hetta som större flöden

274 Svar på motion om att göra Katrineholm vildare genom att ytterligare främja den biologiska mångfalden i stadsmiljön

275 Månadsrapport november 2023 – kommunstyrelsen

276 Månadsrapport november 2023 - Katrineholms kommun

277 Kommunstyrelsens plan med budget 2024

278 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

279 Revidering av socialnämndens respektive vård- och omsorgsnämndens reglemente

280 Förlängning av styrdokument

281 Utredning av förutsättningar för en ny gemensam anläggning för återbruk och återvinning i Katrineholm

282 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun 2023

283 Återrapportering - boendeplanen -prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre

284 Inriktningsbeslut Södra skolan

285 Yttrande - En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

286 Ansökan om bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll 2024

287 Ansökan om bidrag till Nattfotboll 2023-2024

288 Ansökan om bidrag till Katrineholms Jazz- och Bluesfestival 2024

289 Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 2024

290 Marköverlåtelseavtal del av Sandbäcken 3:1

291 Anmälan av delegationsbeslut

292 Meddelanden

293 God Jul och Gott Nytt År

2023

Sammanträde den 13 december 2023

Sammanträde den 22 november 2023

Sammanträde den 25 oktober 2023

Sammanträde den 11 oktober 2023

Sammanträde den 27 september 2023

Sammanträde den 30 augusti 2023

Sammanträde den 14 juni 2023

Sammanträde den 24 maj 2023

Sammanträde den 26 april 2023

Sammanträde den 24 april 2023 - extra sammanträde

Sammanträde den 29 mars 2023

Sammanträde den 8 mars 2023

Sammanträde den 15 februari 2023

Sammanträde den 25 januari 2023

Kommunstyrelsen den 23 februari 2022

§ nr Ärende

1 Kommunstyrelsens verksamhet

2 Pågående uppdrag, projekt och händelser

3 Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - Fristående verksamheter

4 Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

5 Delårsrapport per den sista juni 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera

6 Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

7 Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

8 Svar på motion om temaparker/lekplatser

9 Svar på motion om musikinstrument för lekplatser

10 Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna

11 Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

12 Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021

13 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

14 Delegation – beslut om bidrag för projekt inom ramen för hälsoåret

15 Bidrag till Katrineholm Cupallians - Katrineholm Cup Fotboll

16 Sponsring till disco-VM 2022

17 Remissyttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

18 Entledigande och val av deltagare i näringslivsrådet 2022

19 Anmälan av delegationsbeslut

20 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 9 mars 2022

§ nr Ärende

21 Information om yttrande av ny avfallsplan 2023-2032

22 Katrineholms kommuns årsredovisning 2021

23 Yttrande avseende ansökan om nätkoncession för två luftledningar från Hedenlunda till Oxelösund

24 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen den 30 mars 2022

§ nr Ärende

25 Kommunstyrelsens verksamhet

26 Omvärldsbevakning

27 Pågående uppdrag, projekt och händelser

28 Revidering av socialnämndens reglemente

29 Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - 2022

30 Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

31 Svar på motion - Delade turer gör en del personal sjuka

32 Svar på motion om nej till gupp

33 Svar på motion - Underhåll av kommunal mark

34 Redovisning av obesvarade motioner mars 2022

35 Internkontroll 2021

36 Anmälan av delegationsbeslut

37 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 april 2022

§ nr Ärende

38 Kommunstyrelsens verksamhet

39 Omvärldsbevakning

40 Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun

41 Ansvar för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

42 Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025

43 Utökad satsning på fortbildning av barnskötarbiträden

44 Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter 2022

45 Extra anslag för att möjliggöra fler kultur- och nöjesarrangemang under 2022

46 Yttrande över remiss från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93

47 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - april 2022

48 Förlängning av styrdokument - Ljusplan för Katrineholms kommun

49 Anmälan av delegationsbeslut

50 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 25 maj 2022

§ nr Ärende

51 Kommunstyrelsens verksamhet

52 Omvärldsbevakning

53 Pågående uppdrag, projekt och händelser

54 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra Strandgården

55 Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

56 Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021

57 Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland

58 Sydarkivera årsredovisning 2021

59 Svar på motion om behov av pendlarparkeringar

60 Tertialrapport 2022 Katrineholms kommun

61 Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2023

62 Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun

63 Ny deltagare i näringslivsrådet

64 Mottagande av gåvor enligt Berit English testamente

65 Förlängning av styrdokument - Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun

66 Uppföljning av Program för Privata Utförare - kommunstyrelsen

67 Svar på remiss - Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlands regionala utvecklingsstrategi - RUN-HRU21-0070

68 Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2022

69 Evenemang - Liv och Lust i parken

70 Ansökan om bidrag till Nattfotboll 2022

71 Anmälan av delegationsbeslut

72 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 15 juni 2022

§ nr Ärende

73 Kommunstyrelsens verksamhet

74 Omvärldsbevakning

75 Pågående uppdrag, projekt och händelser

76 Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021

77 Upphörande av styrdokument - Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

78 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR 2021

79 Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

80 Uppföljning av kommunplan 2019-2022

81 Revidering informationshanteringsplan Katrineholms kommun

82 Gallringsbeslut av handlingar i slutarkivet

83 Bidrag till Kvinnorna och staden

84 Åtgärdsprogram Södermanlands miljö

85 Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi

86 Bidrag till Summer Camp 2022

87 Anmälan om delegationsbeslut

88 Meddelanden

89 Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 31 augusti 2022

§ nr Ärende

90 Fastställande av dagordning

91Kommunstyrelsens verksamhetsområde

92 Pågående uppdrag, projekt och händelser

93 Revidering av parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29

94 Avfallsplan 2023-2032

95 Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

96 Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

97 Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland programperioden 2023-2027

98 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata för del i området Hagsjö Björkvik i Katrineholms kommun

99 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

100 Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

101 Strategi för Hjälmarelandskapets lövskogar

102 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2023

103 Svar på revisionsrapporten - Granskning av protokoll

104 Svar på remiss gemensam strategi för Hjälmarens utveckling

105 Förlängning av styrdokument - Grönplan för Katrineholm stad

106 Anmälan om delegationsbeslut

107 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 september 2022

§ nr Ärende

108 Fastställande av dagordning

109 Information - Råd, utskott och bolag- Rådet för trygghet och säkerhet

110 Information - Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Ungdomsfrågor

111 Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs fritidsområde, Katrineholms kommun

112 Redovisning av obesvarade motioner - september 2022

113 Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2022

114 Återrapportering särskilt uppdrag - Utreda fortsatt utveckling av simhallen

115 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om fortsatt utveckling av lokstallsområdet

116 Återrapportering särskilt uppdrag- Utredning av busstrafiken

117 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om effektivt nyttjande av skollokaler

118 Återrapportering särskilt uppdrag – Uppföljning av språktest vid rekrytering

119 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om flytt av Lasstorps koloniområde

120 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - september 2022

121 Anmälan om delegationsbeslut

122 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 12 oktober 2022

§ nr Ärende

123 Fastställande av dagordning

124 Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun

125 Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsen den 26 oktober 2022

§ nr Ärende

126 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

127 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

128 Avgifter för externa måltider

129 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

130 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan) KFS 4.22

131 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr 4.13)

132 Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14

133 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

134 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter

135 VA-taxa för Katrineholms kommun 2023

136 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023

137 Övergripande plan med budget 2023-2025

138 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

139 Reglemente för Överförmyndarnämnden

140 Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

141 Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

142 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun

143 Upphörande av styrdokument - Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats

144 Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun - Viadidakt

145 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

146 Svar på motion om koldioxidbudget

147 Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar

148 Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 år

149 Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

150 Remiss - Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

151 Borgerlig begravningsförrättare

152 Föreningsbidrag

153 Anmälan om delegationsbeslut

154 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 23 november 2022

§ nr Ärende

155 Fastställande av dagordning

156 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

157 Omvärdsbevakning

158 Pågående uppdrag, projekt och händelser

159 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

160 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022

161 Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag

162 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

163 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

164 Utbetalning av partistöd 2023

165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2023-2026

166 Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

167 Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

168 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

169 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

170 Förslag till begravningsombud

171 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för kommunstyrelsen 2022

172 Anmälan av delegationsbeslut

173 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 12 december 2022

§ nr Ärende

174 Fastställande av dagordning

175 Årsarvoden

176 Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun – samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

Kommunstyrelsen den 14 december 2022

§ nr Ärende

177 Fastställande av dagordning

178 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

179 Pågående uppdrag, projekt och händelser

180 Kommunplan 2023-2026

181 Avtal med Triangelföreningen KFUM

182 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s delårsrapport 2022

183 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

184 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm

185 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm

186 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm

187 Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar188 Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1

189 Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och Polismyndigheten, 2023-2026

190 Bidrag till BRIS region Öst 2023

191 Bidrag till Katrineholm Cupallians –Katrineholm Cup Fotboll 2023

192 Bidrag till Nattfotboll 2022-2023

193 Bidrag till energi- och miljöprojekt - Spökbacken

194 Bidrag till Katrineholmsloppet 2023

195 Bidrag till Muskikfestival för mogna 2023

196 Bidrag till Katrineholmsrevyn 2023

197 Revidering av delegat i kommunstyrelsens delegationsordning

198 Förlängning av styrdokument - Katrineholms kommun Kemikalieplan 2018- 2021

199 Anmälan av delegationsbeslut200 Meddelanden

201 God Jul och Gott Nytt År

2022

Sammanträde den 14 december 2022

Sammanträde den 12 december 2022 - extra sammanträde

Sammanträde den 23 november 2022

Sammanträde den 26 oktober 2022

Sammanträde den 12 oktober 2022

Sammanträde den 28 september 2022

Sammanträde den 31 august 2022

Sammanträde den 15 juni 2022

Sammanträde den 25 maj 2022

Sammanträde den 27 april 2022

Sammanträde den 30 mars 2022

Sammanträde den 9 mars 2022

Sammanträde den 23 februari 2022

Sammanträde den 26 januari 2022- Inställt

Kommunstyrelsen den 18 januari 2021

§ nr Ärende

1 Kommunfullmäktiges arbetsordning

2 Förändring av allmänt nämndreglemente

3 Revidering av arvodesbestämmelserna

4 Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

5 Extra sammanträdesdag och ändrad sammanträdesdag för planeringsdirektivet

6 Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsen den 27 januari 2021

§ nr Ärende

7 Fastställande av dagordning

8 Kommunstyrelsens verksamhet

9 Näringslivsrådets arbete 2020

10 Revidering av Dagvattenpolicy

11 Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 2021-2023

12 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

13 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Vårdförbundet Sörmland

14 Svar på motion om en samordnad organisation av kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete

15 Svar på motion om buller i förskolan

16 Svar på remiss - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

17 Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning

18 Revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet - Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

19 Näringlivsrådets sammansättning 2021 - 2022

20 Kommunstyrelsens plan med budget 2021

21 Meddelanden

22 Ledamotsinitiativ - Kommunens insatser för näringslivet i Covid-tider

Kommunstyrelsen den 24 februari 2021

§ nr Ärende

23 Fastställande av dagordning

24 Kommunstyrelsens verksamhet

25 Revidering och namnbyte av författningssamling 4:29 Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket

26 Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

27 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun

28 Ändring i kommunstyrelsens respektive socialnämndens reglemente

29 Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen

30 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

31 Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KFS 5.11)

32 Svar på motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge

33 Svar på motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

34 Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen

35 Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2020

36 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

37 Företagsstöd med anledning av covid-19

38 Yttrande över remiss - Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar

39 Utskick av remiss gällande vattenskyddsområde i Forssjö, Katrineholm vattentäkt

40 Förlängning av deltagande i Leader Sörmland 2021 - 2022

41 Bidrag till Katrineholm Pride 2021

42 Markanvisningsavtal del av Lövåsen 3:1 till Byggaktören i Katrineholm AB

43 Markanvisningsavtal del av Djulö 2:5 till SjötorpsHus AB

44 Anmälan av delegationsbeslut

45 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 10 mars 2021

§ nr Ärende

46 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

47 Pågående uppdrag, projekt och händelser

48 Årsredovisning och bokslut 2020 för Katrineholms kommun

49 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen den 28 april 2021

§ nr Ärende

50 Kommunstyrelsens verksamhet

51 Pågående uppdrag, projekt och händelser

52 Aktivt försörjningsstöd

53 Förstärkning grundskola

54 Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och godkännande av överenskommelse med Katrineholm Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB

55 Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys

56 Delegering av beslutanderätt om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

57 Årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

58 Årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten och Avfall AB

59 Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

60 Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland

61 Svar på motion om bostad först

62 Svar på motion om gratis mensskydd

63 Redovisning av obesvarade motioner - april 2021

64 Förlängning av företagsstöd med anledning av covid-19

65 Ny lokalisering av Lasstorps koloniområde

66 Markanvisning - Del av Sandbäcken 3:1, Tegelstaden Bygg AB

67 Yttrande över remissen Samråd för vatten med påverkan från vattenkraft

68 Remissvar Norra Östersjöns vattendistrikt

69 Ansökan om omställningsbidrag till Katrineholmsrevyn

70 Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb 2021

71 Bidrag till kvinnorna och staden

72 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - april 2021

73 Internkontroll 2020

74 Borgerlig begravningsförrättare

75 Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024

76 Återrapportering av särskilt uppdrag- utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

77 Återrapportering av särskilt uppdrag - Utreda möjlighet till förbättring av barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar

78 Anmälan av delegationsbeslut

79 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 26 maj 2021

§ nr Ärende

80 Fastställande av dagordning

81 Kommunstyrelsens ansvarsområde

82 Pågående uppdrag, projekt och händelser

83 Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt

84 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

85 Revidering av Program för privata utförare

86 Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

87 Revidering av Regler för indrivning av fordringar (förslag om namnändring till Regler för kravverksamhet)

88 Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund

89 Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och omsorgsnämnden

90 Svar på motion om att dela bil istället för att äga egen

91 Projektdirektiv för Framtidsplan 2050 - översiktsplan för Katrineholms kommun

92 Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun

93 Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

94 Sponsring av VM i bandy 2022 (P19)

95 Bidrag till Summer Camp 2021

96 Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2022

97 Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm 5:1

98 Köp av fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236

99 Markanvisning, Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6

100 Avsiktsförklaring Södermanlands Miljö- och klimatråd

101 Finansiering och avtalsskrivning för ny gruppbostad

102 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2021

103 Anmälan av delegationsbeslut

104 Meddelanden

105 Ledamotsinitiativ - Öppna Cirkusplatsen för motorungdom

Kommunstyrelsen den 16 juni 2021

§ nr Ärende

106 Kommunstyrelsens ansvarsområde

107 Pågående uppdrag, projekt och händelser

108 Aktivt försörjningsstöd

109 Motorburen ungdom

110 Aktiviteter i sommar, + Katrineholm AB

111 Triangelgården

112 Revidering av Reglemente för gemensamma patientnämnden

113 Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

114 Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

115 Svar på motion om farthinder i Katrineholm – guppa lagom

116 Slutrapport - särskilt uppdrag - förändrad organisation för överförmyndaren

117 Hållbarhetsrapport 2020, Katrineholms kommun

118 Genomförande av samråd gällande avfallsplan

119 Förlängning av styrdokuments giltighetstid

120 Avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien

121 Markanvisning, del av Lövåsen 3:1

122 Köpeavtal Hembygdsföreningen

123 Entledigande av ledamot och tillika ordförande, val av ledamot och tillika ordförande samt val av ersättare i personalutskottet

124 Entledigande och val av ledamot i folkhälsoutskottet

125 Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i pensionärsrådet

126 Anmälan av delegationsbeslut

127 Meddelanden

128 Avtackning

129 Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 25 augusti 2021

§ nr Ärende

130 Kommunstyrelsens ansvarsområden

131 Pågående uppdrag, projekt och händelser

132 Policy - Trygghet och säkerhet

133 Revidering av biblioteksplan 2021-2023

134 Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

135 Svar på motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

136 Svar på motion om bemanningstal och ny modell

137 Svar på motion om att prova Emmabodamodellen

138 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2022

139 Återrapportering särskilt uppdrag - Långsiktig plan för utbyggnad av förskolan

140 Återrapportering särskilt uppdrag - Avstängning genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö

141 Avsiktsförklaring med St1 Sverige AB avseende överlåtelse av del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1 och förvärv av fastigheten Katrineholm Lövkojan 9

142 Remissutlåtande SOU 2021_23 stärkt planering för hållbar utveckling

143 Remissvar - nationell plan för trygghet och studiero

144 Anmälan om delegationsbeslut

145 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 september 2021

§ nr Ärende

146 Kommunstyrelsens ansvarsområden

147 Omvärldsbevakning

148 Pågående uppdrag, projekt och händelser

149 Arbetsförmedlingen

150 Verksamhetslokaler - byggnationer m.m

151 Återremiss - Policy trygghet och säkerhet

152 Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

153 Inrättande av överförmyndarnämnd

154 Revidering av Policy för resor och transporter i tjänsten

155 Revidering av arkivreglemente

156 Revidering av rätten till undertecknande av handlingar gällande Kommuninvest

157 Redovisning av obesvarade motioner - september 2021

158 Svar på motion om utbildning av datasystem för personal

159 Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2021

160 Deklarationsombud

161 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - september 2021

162 Entledigande och val av kommunala representanter i Samkultur Sörmland - mandatperioden 2019-2022

163 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"

164 Remissvar SOU 2021:34 - Börja med barnen

165 Remissvar Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin

166 Anmälan om delegationsbeslut

167 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 13 oktober 2021

§ nr Ärende

168 Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 27 oktober 2021

§ nr Ärende

169 Kommunstyrelsens verksamhet

170 Omvärldsbevakning

171 Pågående uppdrag, projekt och händelser

172 Avfallsplan

173 Övergripande plan med budget 2022-2024

174 Renhållningstaxa

175 Biblioteksavgifter

176 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

177 Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

178 Avgifter för externa måltider

179 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet

180 Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

181 Taxor och avgifter för grävning och återställning

182 Revidering av avgifter inom Kulturskolan

183 Utbetalning av partistöd 2022

184 Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

185 Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun

186 Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden

187 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt återrapportering av uppdrag om informationssäkerhet

188 Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

189 Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom

190 Svar på motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

191 Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

192 Svar på motion om premiering av goda studieresultat

193 Svar på motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

194 Svar på motion om sommarsatsning "Covid-generationen"

195 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

196 Meddelanden

197 Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsen den 24 november 2021

§ nr Ärende

198 Fastställande av dagordning

199 Kommunstyrelsens verksamhet

200 Omvärldsbevakning

201 Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare

202 Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet

203 Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

204 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s delårsrapport 2021

205 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021

206 Rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021

207 Bidrag till Festival för mogna 2022

208 Bidrag till BRIS region Öst 2022

209 Extra föreningsstöd 2021

210 Entledigande och val av ledamot och val av ersättare i folkhälsoutskottet

211 Anmälan om delegationsbeslut

212 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 15 december 2021

§ nr Ärende

213 Fastställande av dagordning

214 Kommunstyrelsens ansvarsområde

215 Omvärldsbevakning

216 Antagande av ny informationshanteringsplan och diarieplan

217 Kommunstyrelsens plan med budget 2022

218 Deltagande i Sveriges Kommuners och Regioners projekt Utvecklad budgetprocess

219 Extra resurser till socialnämnden för en samordningstjänst

220 Markanvisning Del av Sjöholm 2:31

221 Gallring av information vid överföring till annat medium

222 Förlängning av styrdokuments giltighetstid december 2021

223 Yttrande remiss SOU 2021:75 En god kommunal hushållning

224 Yttrande SOU En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

225 Remissvar gällande länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022 - 2033

226 Anmälan av delegationsbeslut

227 Meddelanden

228 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

2021

Sammanträde den 15 december 2021

Sammanträde den 24 november 2021

Sammanträde den 27 oktober 2021

Sammanträde den 13 oktober 2021

Sammanträde den 29 september 2021

Sammanträde den 25 augusti 2021

Sammanträde den 16 juni 2021

Sammanträde den 26 maj 2021

Sammanträde den 28 april 2021

Sammanträde den 31 mars 2021

Inställt kommunstyrelsesammanträde

Sammanträde den 10 mars 2021

Sammanträde den 24 februari 2021

Sammanträde den 27 januari 2021

Sammanträde den 18 januari 2021

Kommunstyrelsen den 29 januari 2020

§ nr Ärende

1      Fastställande av dagordning

2      Kommunstyrelsens verksamhet

3      Omvärdsbevakning

4      Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

5      Rådet för trygghet och säkerhet

6      Näringslivsrådet

7      Västra Sörmlands Räddningstjänst

8      Upphandling av vård och sociala tjänster

9      Revidering av handlingsplan CEMR

10    Antagande av förbundsordning kommunalförbundet Sydarkivera

11    Revidering av attestreglementet

12    Svar på motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0

13    Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se

14    Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

15    Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla

16    Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

17    Kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022

18    Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation (SDK) 2020

19    Svar på remiss - Handlingsplan för arbetet med friluftlivsmålen

20    Exploatering och köpeavtal avseende fastigheterna Djulö 2:64-2:69, Sjötorp Bygg AB

21    Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Nävertorp 5:1, Sjötorp Bygg AB

22    Stiftelsen Makarna Brisefalks fond

23    Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll 2020 - Katrineholm Cupallians

24    Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020

25    Bidrag till Katrineholm Pride 2020

26    Anmälan av delegationsbeslut

27    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 26 februari 2020

§ nr Ärende

28    Kommunstyrelsens verksamhet

29    Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

30    Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

31    Enkät – genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019

32    KATEC

33    Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

34    Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling

35    Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen

36    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2019

37    Reviderad delegationsordning

38    Revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

39    Bidrag till MTB-arena - CK Ceres

40    Svar på remiss- Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

41    Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram Vingåkers kommun

42    Anmälan av delegationsbeslut

43    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 25 mars 2020

§ nr Ärende

44    Fastställande av dagordning

45    Kommunstyrelsens verksamhet

46    Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun

47    Policy mot företeelsen social dumpning

48    Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

49    Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset

50    Svar på motion om tillgänglig lek i parken

51    Svar på motion om vision och strategi för integration i Katrineholm

52    Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen

53    Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020

54    Svar på remiss - Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv - Energikontoret i Mälardalen AB

55    Svar på remiss - Strukturbild Sörmland

56    Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm, 2020-2022

57    Intern kontroll 2019

58    Svar på revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiksplikt

59    Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande - 2020-03

60    Bidrag till Summer Camp 2020

61    Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

62    Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Kanntorp 4:18 och 4:21,
Katrineholm

63    Ledamotsinitiativ

64    Anmälan av delegationsbeslut

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 maj 2020

§ nr Ärende

66    Fastställande av dagordning

67    Uppsägning av avtal om samarbete om dataskyddsombud med Flen, Oxelösund, Gnesta, Strängnäs och Vingåker kommun

68    Information

69    Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

70    Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

71    Revidering av det Personalpolitiska Programmet

72    Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

73    Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

74    Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland

75    Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

76    Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

77    Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

78    Upphävande av regler för kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet

79    Sänkta hyror i utsatta branscher

80    Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun

81    Hyra av mobil lekpark

82    Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviterer 2020

83    Köpeavtal avseende del av fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 samt del av Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2

84    Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun

85    Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023

86    Inriktningsbeslut utifrån det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

87    Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 17 juni 2020

88    Anmälan av delegationsbeslut

89    Meddelanden

90    Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2020

§ nr Ärende

91 Kommunstyrelsens verksamhet

92 Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

93 Sommaren inom turismnäringen i kommunen

94 Parkeringsavgift parkeringshuset Loket

95 Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar

96 Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

97 Svar på motion om riktlinjer för markanvisning

98 Svar på motion om föreningsbidrag och delegation

99 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021

100 Revidering av Reglemente för intern kontroll

101 Bidrag till färja - Valdemarsön

102 Svar på remiss - Regional cykelstrategi för Sörmland

103 Yttrande över betänkandet Stärk lokalt åtgärdsarbete -att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10)

104 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021

105 Anmälan av delegationsbeslut

106 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 30 september

§ nr Ärende

107 Fastställande av dagordning

108 Kommunstyrelsens verksamhet

109 Pågående viktiga/större uppdrag och händelser

110 Sörmland Vatten och Avfall AB

111 Fokusområde - Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av åtgärder för ökad egen försörjning

112 Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt miljötillsynsförordningen

113 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening

114 Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

115 Upphävande av Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)

116 Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola

117 Svar på motion om gerillakonst

118 Svar på motion om att återkommunalisera städningen

119 Redovisning av obesvarade motioner - september 2020

120 Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2020

121 Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

122 Förlängning av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun

123 Redovisning av uppdrag om ändrat regelverk för skolskjuts

124 Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra Sörmlands räddningstjänst

125 Beslut om att avge yttrande till Justitieombudsmannen

126 Transport av markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lövåsen 3:1, Levin Sälldin Holding AB

127 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB

128 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lövåsen 3:1, Proveloper AB

129 Ledamotsinitiativ - Undersök Covid-19:s effekter på folkhälsan

130 Anmälan av delegationsbeslut

131 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 14 oktober

§ nr Ärende

132 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 28 oktober

§ nr Ärende

133 Kommunstyrelsens verksamhet

134 Omvärldsbevakning

135 Återrapportering Avfallsplanen

136 Revidering av Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

137 Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun

138 Revidering av Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun

139 Revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

140 Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

141 Revidering av Avgifter för externa måltider

142 Metod för beräkning av borgensavgifter

143 Övergripande plan med budget 2021-2023

144 Utbetalning av partistöd 2021

145 Revidering Finanspolicy för Katrineholms kommun

146 Revidering av Renhållningsordning för Katrineholms kommun

147 Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

148 Godkännande av större investeringar i VA-ledningar från Katrineholm till Julita

149 Godkännande av investering - ny rötkammare vid Rosenholm

150 Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

151 Revidering av arkivreglemente

152 Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023

153 Svar på motion om anhörigbehandling

154 Erbjudande om kostnadsfri vaccination till anställda i Katrineholms kommun

155 Extra föreningsstöd 2020

156 Svar på remiss "Ett klimatneutralt Sörmland 2045"

157 Bidrag till Musikfestival för mogna 2021

158 Anställning av trygghetsvärdar

159 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande - 2020-10

160 Markanvisningsförfarande i samband med ny detaljplan gällande fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 (Åsporten)

161 Påbörja detaljplaneläggning av del av fastigheten Sandbäcken 3:1 (Blåklinten)

162 Återrapportering av särskilt uppdrag - Införande av ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen

163 Anmälan av delegationsbeslut

164 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 23 januari 2019

§ nr Ärende

1      Kommunstyrelsens ansvarsområde

2      Bostadsmarknaden

3      VSR - samverkan RTÖG (Räddningstjänsten östra Götaland) Nyföretagarcentrum

4      Nyföretagarcentrum

5      Länsgemensam socialjour Sörmland

6      Attestreglemente

7     Svar på motion om måltidsvän

8     Återrapportering - särskilt uppdrag ny gruppbostad enligt LSS

9     Samråd - Reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun

10   Besvarande av revisionsrapporten Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

11   Val av ledamöter och ersättare i folkhälsoutskottet för mandatperioden 2019-2022

12   Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet för mandatperioden 2019-2022

13   Brotts- och skadeförebyggande rådets organisatoriska tillhörighet samt val av ledamot tillika ordförande

14   Val av ledamöter till pensionärsrådet

15   Markanvisningsavtal Luvsjön etapp 4

16   Bidrag till musikfestival för mogna 2019

17   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019

18   Anmälan av delegationsbeslut

19   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

20   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 februari 2019

§ nr Ärende

21    Kommunstyrelsens ansvarsområde

22    Kontaktcenter

23    Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

24    Ny grafisk profil för Katrineholms kommun

25    Revidering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS 3.11)

26    Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

27    Svar på motion om funkisglädje

28    Svar på motion om rullstolsgungor

29    Svar på motion om drickvattensfontäner

30    Svar på motion om oppositionsråd

31    Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen

32    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2018

33    Förordnande av kommundirektör

34    Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete (tidigare BROSK)

35    Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

36    Revidering av reglemente för Pensionärsrådet

37    Näringslivsråd 2019 - 2022

38    Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019-2022

39    Val av kommunala representanter i Samkultur Sörmland - mandatperioden 2019-2022

40    Anmälan av delegationsbeslut

41    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

42    Meddelanden

Kommunstyrelsen 27 mars 2019

§ nr Ärende

43    Kommunstyrelsens ansvarsområde

44    Ekonomisk utfallsprognos och personalstatistik för Katrineholms kommun

45    Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden

46   Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms kommun

47   Revidering av lokala ordningsföreskrifter

48   Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden

49   Extra medel till investeringsprojektet Ny konsgräsplan i Katrineholm

50   Redovisning av obesvarade motioner mars 2019

51   Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

52   Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) - kollektivtrafiken

53   Svar på motion om klimatsmart Katrineholm

54   Kommunstyrelsens plan med budget 2019

55   Ekonomi i balans 2019

56   Intern kontroll 2018

57   Rökfria miljöer i Katrineholms kommun

58   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2019-03-13

59   Yttrande gällande samrådsförslaget om ny översiktsplan för Finspång

60   Anmälan av delegationsbeslut

61   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

62   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 24 april 2019

§ nr Ärende

63    Kommunstyrelsens verksamhet

64    Kommunstyrelsens ansvarsområde - God ekonomisk hushållning

65    Ekonomi i balans, socialnämnden

66    Återrapportering - hemtjänsten

67    Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

68    Förnyande av giltighetstid respektive borttagande av styrdokument

69    Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland

70    Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"

71    Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022

72    Yttrande remiss SOU 2018:74 Lite mer Lika

73    Yttrande gällande granskning av hyresbidrag till föreningar

74    Återrapportering- särskilt uppdrag interndebitering

75    Bidrag till Valla IF:s 100-årsjubileum

76    Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2019

77    Anmälan av delegationsbeslut

78    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

79    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 maj2019

§ nr Ärende

80    Kommunstyrelsens verksamhet

81    Pågående viktigare händelser/projekt - Sommarlovsaktiviteter

82    Kommunstyrelsens ansvarsområde - Strategiskt jämställdhetsarbete

83    KFV Marknadsföring

84    Triangelföreningen KFUM

85    Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen

86    Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden

87    Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

88    Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för Katrineholms förtjänsttecken m.m.

89    Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

90    Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB

91    Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

92    Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland

93    Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

94    Svar på motion "rätt till deltid"

95    Svar på motion om Bättre brandberedskap

96    Svar på motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun

97    Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun

98    Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2018

99    Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

100  Markanvisning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

101  Yttrande gällande begäran från Sörmland Vatten om delfinansiering av en gemensam resurs

102  Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning)

103  Bidrag till Summer Camp 2019

104  Borgerlig begravningsförrättare

105  Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2019

106  Anmälan av delegationsbeslut

107  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

108  Meddelanden

Kommunstyrelsen den 19 juni 2019

§ nr Ärende

109  Kommunstyrelsens verksamhet

110  Omvärdsbevakning- arbetsmarknadsläget

111  Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden

112  Parkeringshuset

113  Ny arena Backavallen

114  Näringslivsrådet

115  Rådet för trygghet och säkerhet

116  Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

117  Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

118  Svar på motion om bostäder på landsbygden

119  Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

120  Delrapport för ökad övergång till egen försörjning

121  Yttrande över SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

122  Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 2019

123  Yttrande Gemensam Utvecklingsplan Fyra Mälarstäder

124  Näringslivsråd 2019-2020

125  Anmälan av delegationsbeslut

126  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

127  Meddelanden

128  Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019

§ nr Ärende

129  Kommunstyrelsens verksamhet

130  Pågående viktigare händelser/projekt

131  Avfallsplanen

132  Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

133  Svar på motion om mera motion i tidigare år

134  Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för föreningsstöd

135  Upphävande av verksamhetsområde för vatten och avlopp för Genne 1:6

136  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

137  Entledigande och val av ledamot, tillika vice ordförande, i personalutskottet

138  Entledigande och val av ny deltagare, tillika ordförande, i Näringslivsrådet

139  Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan med budget 2020

140  Anmälan av delegationsbeslut

141  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

142  Meddelanden

143  Avtackning

Kommunstyrelsen den 25 september2019

§ nr Ärende

144  Kommunstyrelsens verksamhet

145  Pågående viktigare/större uppdrag, projekt och händelser

146  Omvärldsbevakning

147  Katrineholmsveckan

148  Digitalisering i skolan

149  Revidering av lokala ordningsföreskrifter

150  Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun

151  Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

152  Måltidspolitiska programmet 2020-2023

153  Idrottspolitiska programmet 2020-2023

154  Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser

155  Redovisning av obesvarade motioner september 2019

156  Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner

157  Svar på motion om föreningsbidrag och delegation

158  Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019

159  Delrapport förändrad organisation för överförmyndaren

160  Anmälan av delegationsbeslut

161  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

162  Meddelande

Kommunstyrelsen den 9 oktober 2019

§ nr Ärende

163  Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 30 oktober 2019

§ nr Ärende

164 Kommunstyrelsens verksamhet

165 Återremiss - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

166 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27

167 Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

168 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS

169 Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14

170 Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020

171 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

172 Övergripande plan med budget 2020-2022

173 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

174 Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

175 Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

176 Svar på motion om kranmärkt vatten

177 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - 2020

178 Bidrag till Musikfestival för mogna 2020

179 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2019-10-22

180 Remiss - Långtidsbudget 2019-2022 Hjälmarens vattenvårdsförbund

181 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3,1, Victor Håkansson Invest AB

182 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Smart Yta AB

183 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm Budservice AB

184 Anmälan av delegationsbeslut

185 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

186 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 november 2019

§ nr Ärende

187  Fastställande av dagordning

188  Kommunstyrelsens verksamhet

189  Omvärdsbevakning

190  Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

191  Skolresultat samt trygghet och säkerhet

192  Ekonomi i balans - socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden

193  Arbetsmiljöverket - arbetsmiljöarbetet

194  Återremiss - Övergripande plan med budget 2020-2022

195  Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

196  Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner

197  Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter

198  Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019

199  Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019

200  Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

201  Svar på motion om förtydligande skyltning

202  Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

203  Ledamotsinitiativ

204  Anmälan av delegationsbeslut

205  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

206  Meddelanden

Kommunstyrelsen den 18 december 2019

§ nr Ärende

207  Kommunstyrelsens verksamhet

208  Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

209  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - KFS 1.01

210  Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

211  Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningsdokument för föreningsstöd

212  Förlängning och förnyande av styrdokument

213  Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lövåsen 3.1, Cervos Fastigheter AB

214  Omfördelning av investeringsmedel

215  Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass

216  Ansökan om kommunal borgen - Hjälmsätters ekonomiska fritidsstugeförening

217  Anmälan av delegationsbeslut

218  Sveriges Kommuner och Regioner

219  Meddelanden

220  God Jul och Gott Nytt År

Kommunstyrelsen den 24 januari 2018

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Kommunstyrelsens ansvarsområde

3       Nya kommunallagen

4       Västra Sörmlands Räddningstjänst

5       Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

6       Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

7       Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

8       Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021

9       Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm

10     Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB avseende Abborren 11 i Katrineholm

11     Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

12     Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, Eldsoppen, Katrineholm

13     Bidrag till Katrineholms SK 100 år

14     Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet

15     Omdisponering av investeringsanslag

16     Anmälan av delegationsbeslut

17     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

18     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

19     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 februari 2018

§ nr  Ärende

20    Fastställande av dagordning

21    Kommunstyrelsens ansvarsområde

22    Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

23    Folkhälsoutskottet

24    Brotts- och skadeförebyggande rådet

25    Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

26    Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

27    Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

28    Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

29    Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen

30    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017

31    Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie

32    Anmälan av delegationsbeslut

33    Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

34    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

35   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 mars 2018

§ nr  Ärende

36     Kommunstyrelsens ansvarsområde

37     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms

38     Försörjningsstöd och externa placeringar

39     Personalutskottet

40     Aktuell brottsstatistik för Katrineholms kommun

41     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

42     Svar på remiss gällande regionbildning

43     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

44     Schablonfördelningar ensamkommande

45     Redovisning av obesvarade motioner

46     Svar på motion om att företagen ska synas

47     Yttrande över remissen gällande Sörmlandsstrategin

48     Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018

49     Intern kontroll 2017

50     Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-03-16

51     Anmälan om delegationsbeslut

52     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

53     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 25 april 2018

§ nr  Ärende

54     Kommunstyrelsens ansvarsområde

55     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholm kommun

56     Dataskyddsförordningen (GDPR)

57     Life IP-projektet Öljaren

58     Heltid som norm

59     Kompetensförsörjningsplan

60     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

61     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

62     Reviderad instruktion för kommundirektören

63     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

64     Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021

65     Lokaliseringsutredning på Västra Stambanan

66     Anmälan av delegationsbeslut

67     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

68     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

69     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 30 maj 2018

§ nr  Ärende

70     Kommunstyrelsens ansvarsområde

71     Avfallsplanen

72     KFV Marknadsföring

73     Triangelföreningen KFUM

74     Minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar

75     Långsiktig planering för lokalisering av förskoleutbyggnad

76     Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

77     Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

78     Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

79     Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

80     Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

81     Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

82     Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

83     Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

84     Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

85     Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och Alberga

86     Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019

87     Uppföljning av kommunplan 2015-2018

88     Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun

89     Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017 för av kommunen förvaltade stiftelser

90     Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel

91     Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2018

92     Slutrapport Katrineholm 100 år

93     Anmälan av delegationsbeslut

94     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

95     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 20 juni 2018

§ nr  Ärende

96     Kommunstyrelsens ansvarsområde

97     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

98     Lyckliga gatorna

99     Västra stambanegruppen

100   Beslut om Sörmlandstaxan 2019

101   Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

102   Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)

103   Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

104   Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbun-det RAR i Sörmland

105   Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

106   Grönplan för Katrineholms stad

107   Nytt markanvisningsavtal avseende bostadsbyggnation i Norra stadsdelen inom del av fastighetgen Gersnäs 3:8 i Katrineholms kommun

108   Markanvisningsavtal med Tekniska verken i Linköping AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m fl i Katrineholm

109   Markanvisningsavtal med Finja AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m.fl. i Katrineholms kommun

110   Exploateringsavtal avseende del av fastighet Djulö 2:3, Katrineholms kommun

111   Köpeavtal avseende fastigheterna Plogen 2:1 och del av Nävertorp 5:1

112   Revidering av och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning

113   Avslutande av uppdrag om samverkan inom räddningstjänsten

114   Anmälan av delegationsbeslut

115   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

116   Meddelanden

117   Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018

§ nr  Ärende

118   Kommunstyrelsens ansvarsområde

119   Personalstatistik

120   Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar

121   Hemtjänsten

122   Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

123   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

124   Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet

125   Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park

126   Remissvar juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

127   Avsiktförklaring medlemskap kommunalförbundet Sydarkivera

128   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2019

129   Ansökan om bidrag till ökade kostnader för Katrineholms simsällskap

130   Markanvisning Katrineholms Logistikcentrum

131   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Djulö 2:3 (Djulö Backar), Katrineholms kommun

132   Anmälan av delegationsbeslut

133   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

134   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 26 september 2018

§ nr  Ärende

138   Dagordning

139   Kommunstyrelsens ansvarsområde

140   Sommarlovsaktiviter med mera

141   Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

142   Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

143   Redovisning av obesvarade motioner 2018

144   Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2018

145   Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021

146   Remiss yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län

147   Revidering av dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

148   Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde

149   Upplösning av stiftelser

150   Återrapportering - Utredning av för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola

151   Återrapportering - Ökad trygghet och säkerhet

152   Återrapportering - Fortsatt arbete med att utveckla verksamheterna med digitalisering och E-tjänster

153   Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare

154   Återrapportering - Ytterligare förskoleplatser utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan

155   Markanvisningsavtal med CT Development avseende handel, drivmedel, restaurang och lastbilsuppställningsplats inom del av fastigheten Lövåsen 3:1

156   Anmälan av delegationsbeslut

157   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

158   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

159   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 8 oktober 2018

§ nr  Ärende

160   Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

161   Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande av gemensamt utbildningsbolag

Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018

§ nr  Ärende

162   Kommunstyrelsens ansvarsområde

163   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun

164   Skolresultat

165   Civilförsvarsarbetet

166   Reviderade regler för det kommunala partistödet

167   Utbetalning av partistöd 2019

168   Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

169   Taxor och avgifter kulturnämnden 2019

170   Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019

171   Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

172   Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen

173   Övergripande plan med budget 2019-2021

174   Grönplan Katrineholms kommun

175   Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera

176   Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång

177   Svar på motion om anordnande av en demokratidag

178   Svar på motion om medborgarinflytande

179   Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg

180   Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

181   Yttrande över betänkandet -En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

182   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-10-11

183   Slutrapport - Heltid som norm

184   Anmälan av delegationsbeslut

185   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

186   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

187   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 november 2018

§ nr  Ärende

188   Kommunstyrelsens ansvarsområde

189   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

190   KATEC

191   Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden

192   Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och omsorgsnämnden

193   Sörmlandstaxan 2019

194   Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

195   Ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18

196   Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

197   Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst

198   Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

199   Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

200   Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm

201   Svar på motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter

202   Svar på motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

203   Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag

204   Remissvar - regional livsmedelsstrategi

205   Återrapportering - Plan för friluftsliv

206   Återrapportering - Utredning av kostnader och möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur)

207   Anmälan av delegationsbeslut

208   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

209   Meddelanden

Extra sammanträde kommunstyrelsen den 17 december 2018

§ nr  Ärende

210   Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022

211   Revidering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Kommunstyrelsen den 19 december 2018

§ nr  Ärende

212   Kommunstyrelsens ansvarsområde

213   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

214   Grafisk profil och Ny webbplats för Katrineholms kommun

215   Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar

216   Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden

217   Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och omsorgsnämnden

218   Kommunplan 2019 - 2022

219   Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och Avfall AB

220   Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd

221   Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda Kommuner och Landsting (OPF-KL)

222   Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen

223   Remiss - Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

224   Avtal om överlåtelse av fastighet

225   Anmälan av delegationsbeslut

226   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

227   Meddelanden

228   God Jul och Gott Nytt År


2018

Sammanträde den 19 december

Sammanträde den 17 december - extra sammanträde

Sammanträde den 28 november

Sammanträde den 24 oktober

Sammanträde den 8 oktober

Sammanträde den 26 september

Sammanträde den 29 augusti

Sammanträde den 20 juni

Sammanträde den 30 maj

Sammanträde den 25 april

Sammanträde den 28 mars

Sammanträde den 28 februari

Sammanträde den 24 januari

Kommunstyrelsen den 25 januari 2017

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Personalredovisning

3       Miljöarbete i Katrineholm

4       Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

5       Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

6       Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

7       Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

8       Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

9       Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

10     Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

11     Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared Business Service

12     Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning

13     Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut om utbetalning av partistöd

14     Anmälan om delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

 Kommunstyrelsen den 22 februari 2017

§ nr  Ärende

17     Kommunstyrelsens ansvarsområde

18     Regionbildning

19     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

20     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

21     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

22     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

23     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

24     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

25     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

26     Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

27     Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

28     Omdisponering av investeringsanslag

29     Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna och Staden"

30     Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

31     Familjecentral i Nävertorp

32     Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

33     Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

34     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

35     Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

36     Utökning av parkeringsövervakning

37      Kommunplan

38      Anmälan om delegationsbeslut

39      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

40      Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 mars 2017

§ nr  Ärende

41     Kommunstyrelsens ansvarsområde

42     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) och personalnyckeltal

43     Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare (lägesrapport)

44     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

45    Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

46    Förslag till renhållningsordning

47    Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

48    Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

49    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

50    Svar motion friskvård för kommunens anställda

51    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

52    Redovisning av obesvarade motioner

53    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

54    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

55    Intern kontroll 2016

56    Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll

57    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun

58    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

59    Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler

60    Extra lönesatsning

61    Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017

62    Extra sammanträde för kommunstyrelsen

63    Anmälan om delegationsbeslut

64    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 5 april 2017

§ nr  Ärende

66     Avtal om överlåtelse av fastighet, gällande del av fastigheterna Sothönan 9, Laggarhult 3:1 och Sandbäcken 3:1 (nybildade Katrineholm Sothönan 21), Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 26 april 2017

§ nr  Ärende

67     Kommunstyrelsens ansvarsområde

68     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

69     Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

70     Extratjänster

71     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

72     Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

73     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

74     Svar på motion om den politiska organisationen

75     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

76     Svar på motion om förbud mot tiggeri

77     Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

78     Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

79     Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

80     Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor

81     Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

82    Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

83    Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

84    Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

85    Anmälan om delegationsbeslut

86    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

87    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 31 maj 2017

§ nr  Ärende

88     Fastställande av dagordning

89     Kommunstyrelsens ansvarsområde

90     Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

91     Information om avfallsplanen

92     Återrapportering konstnärlig utsmyckning av Talltullen

93     Vård- och omsorgsförvaltningen - äldreomsorgen

94     Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

95     Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

96     Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

97     Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

98     Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

99     Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

100   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

101   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

102   Svar på motion om ställplatser för husbilar

103   Svar på motion om äldredag för politiker

104   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

105   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

106   Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag

107   Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga

108   Omfördelning av medel för tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal

109   Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018

110   Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2016

111   Upplösning av stiftelser

112   Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

113   Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2017

114   Anmälan om delegationsbeslut

115   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

116   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 21 juni 2017

§ nr  Ärende

117   Kommunstyrelsens ansvarsområde

118   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

119   Heltid som norm

120   Nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar - ändringar i regelverken rörande mottagandet (övergripande uppföljning)

121   KFV Marknadsföring

122   Extratjänster

123   Trafikstrategi Katrineholms kommun

124   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

125   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

126   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

127   Svar på motion om planer för fler laddstationer

128   Svar på motion om traditionell husmanskost

129   Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services

130   Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2018-2020.

131   Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms kommun

132   Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018

133   Anmälan om delegationsbeslut

134   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

135   Meddelanden

136   Tillönskan om en skön och bra sommar

Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017

§ nr  Ärende

137   Kommunstyrelsens ansvarsområde

138   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

139   Katrineholm Summer Club

140   KFUM Triangelföreningen

141   Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

142   VA-taxa för Katrineholms kommun

143   Förvärv av aktier i Inera AB

144   Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

145   Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

146   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

147   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

148   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

149   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m

150   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

151   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

152   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

153   Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms idrottsallians

154   Ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen

155   Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i gemensam nämnd

156   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2018

157   Medel för arbete etablering av Amazon Web Services

158   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

159   Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm

160   Näringslivrådets sammansättning 2017 - 2018

161   Deklarationsombud

162   Borgerlig begravningsförrättare

163   Anmälan om delegationsbeslut

164   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

165   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

166   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 september 2017

§ nr  Ärende

167   Temadag om äldrefrågor

168   Kommunstyrelsens ansvarsområde

169   Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödtagare

170   Heltid som norm

171   Redovisning av obesvarade motioner

172   Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017

173   Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen

174   Nybyggnation av förskola vid Örnen

175   Hyreskostnad för ny brandstation

176   Bidrag till musikfestival för mogna

177   Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

178   Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

179   Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

180   Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

181   Återrapportering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2

182   Anmälan om delegationsbeslut

183   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

184   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017

§ nr  Ärende

185   Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 25 oktober 2017

§ nr  Ärende

186   Fastställande av dagordning

187   Kommunstyrelsens ansvarsområde

188   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

189   Utbetalning av partistöd 2018

190   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

191   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

192   Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

193   Övergripande plan med budget 2018-2020

194   Svar på motion om att producera egen el via solceller

195   Svar på motion om skoldusch

196   Svar på motion om renodlad gymnasieskola

197   Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

198   Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

199   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

200   Yttrande över remiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

201   Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2024

202   Granskningshandling - Planbeskrivning - Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla Katrineholms kommun

203   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i Katrineholm

204   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Djulö 2:3, Djulö Backar, Katrineholm

205   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2017-10

206   Bidrag till Summer Camp 2017

207   Revidering av beslut gällande upplösning av Sjukhjälpsfonden

208   Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken

209   Anmälan om delegationsbeslut

210   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

211   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 november 2017

§ nr  Ärende

212   Kommunstyrelsens ansvarsområde

213   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

214   Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

215   Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun

216   Återremiss: Trafikstrategi

217   Återremiss: Parkeringsstrategi

218   Hastighetsplan Katrineholms kommun

219   Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

220   Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018

221   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

222   Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01)

223   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

224   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

225   Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

226   Svar på motion om förströelsefond

227   Svar på motion om införande av Huskurage

228   Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

229   Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

230   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018

231   Nominering till Leader Sörmland

232   Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för kommunstyrelsen

233   Grönplan Katrineholms stad

234   Finansiering av nyårspromenad 2017

235   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB

236   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

237   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen

238   Anmälan om delegationsbeslut

239   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

240   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

241   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 13 december 2017

§ nr  Ärende

242   Fastställande av dagordning

243   Kommunstyrelsens ansvarsområde

244   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

245   Ungdomsverksamhet i Katrineholm

246   Sammanställning mark och exploateringar under 2017

247   Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

248   Svar på motion om hälsovård på arbetstid

249   Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidiktnämndens verksamheter

250   Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

251   Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl

252   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

253   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

254   Fördjupad samverkan Räddningstjänsten

255   Bidrag till kulturföreningen Fogelstad

256   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

257   Anmälan om delegationsbeslut

258   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

259   Meddelanden

2017

Sammanträde den 13 december

Sammanträde den 29 november

Sammanträde den 25 oktober

Sammanträde den 11 oktober

Sammanträde den 27 september

Sammanträde den 30 augusti

Sammanträde den 21 juni

Sammanträde den 31 maj

Sammanträde den 26 april

Sammanträde den 5 april

Sammanträde den 29 mars

Sammanträde den 22 februari

Sammanträde den 25 januari