/

Avgifter 2024 funktionsnedsättning

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen.
Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift.

Avgiften till kommunen betalas en gång i månad i efterskott. Som exempel betalas avgiften för mars i april och så vidare.

Avgiften ändras om din inkomst förändras, om pensionen och/eller bostadsbidraget/tillägget höjs eller sänks. Därför är det viktigt att du meddelar eventuella förändringar under året som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar. Med autogiro dras de automatiskt gå från ditt bankkonto genom överföring på förfallodagen. Fördelar är högre bekvämlighet, minskad risk för missade förfallodagar och att du slipper betala eventuella faktureringsavgifter.

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett. Länk till annan webbplats.

Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården:

 • 250 kronor per besök.

Legitimerad personal bedömer behovet. Avgiften motsvarar Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården.

Från den dag du fyller 85 år är alla hembesök avgiftsfria. Däremot får du betala för uteblivet besök.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 70 kronor per dag.

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar/månad)

 • 2 100 kronor per månad.

Måltidsavgifter på vårdboende och gruppboende enligt SoL

 • 4 200 kronor per månad.

Måltidsavgiften ingår inte i verksamhet enligt LSS. Den enskilde får själv svara för följande kostnader:

Daglig verksamhet

 • Lunch 68 kronor.

Korttidsvistelse

 • Frukost eller mellanmål 30 kronor
 • Lunch/kvällsmåltid 38 kronor
 • Mellanmål till skola 13 kronor.

Korttidstillsyn

 • Frukost eller mellanmål 30 kronor
 • Lunch/kvällsmåltid 38 kronor.

SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avgift för månadskort (periodresor) för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning

 • Kostnad: Enligt Sörmlandstrafikens taxa (660 kronor från 2023-12-10).

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2024 är maxtaxan högst 2 575 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad. Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren Avgifter som du hittar längst ner sidan under Mer information.

Minskad avgift

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm minskas inte vid frånvaro.

 • 275 kronor per månad (högsta avgift, avgiften regleras av maxtaxan)
 • Förlust av larmklocka 750 kronor
 • Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor.

Du kan ansöka om minskad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan minskas upp till tre månader. Minskningen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns. I annat fall minskas måltidsavgiften.

Om du har ett kapital som är mer än ett prisbasbelopp kan du inte få reducerad avgift. Prisbasloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

När du ansöker om minskad avgift ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om minskad omvårdnadsavgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

 • Anhörigstöd
 • Fixar-tjänst (tidigare Fixar-Malte)
 • Hembesök av handläggare
 • Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller är över 85 år
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på LSS-boende) 
 • Personligt ombud.

 Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlösarservice
 • Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn och ungdomar (omkostader betalas)
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Sysselsättning/arbete inom socialpsykiatrin
 • Särskild service i bostad.

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11