Hantering av personuppgifter

Inom Viadidakt hanterar vi personuppgifter. Det finns flera olika lagar och regler som styr hur vi får hantera dessa uppgifter. En av dem är från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, GDPR.

Lagarna och reglerna är till för att den personliga integriteten inte ska kränkas när vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsansvarig för Viadidakts verksamhet är Viadidaktnämnden som är ansvarig myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Viadidakt har flera leverantörer av IT-system där personuppgifter lagras i deras system på servrar som inte till hör oss. Då är dessa företag och organisationer personuppgiftsbiträde till Viadidakt och det finns ett upprättat avtal. Kontakta Viadidakt om du vill veta mer om detta.

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet för Katrineholms kommun når du via dataskyddsombud@katrineholm.se.

Sekretess

Vissa personuppgifter är dessutom sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagstiftningen.